మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి సుప్రభాతం
-స్తోత్రం
-ప్రపత్తిః
-మంగళాశాసనం
శ్రీ గణేశ ప్రాతఃస్మరణం

స్తోత్రములు

ఉచ్ఛిష్ట గణపతి స్తోత్రం
శ్రీ ఋణవిమోచన మహాగణపతి స్తోత్రం
శ్రీ ఋణహర్తృ గణేశ స్తోత్రం
శ్రీ ఏకదంతస్తోత్రం
శ్రీ గజానన స్తోత్రం (దేవర్షి కృతం)
శ్రీ గణపతి స్తోత్రం
శ్రీ గణపతి స్తోత్రం (నారద కృతం)
శ్రీ గణాధీశ స్తోత్రం (శివశక్తి కృతం)
శ్రీ గణేశ కీలక స్తోత్రం
శ్రీ గణేశ దివ్యదుర్గ స్తోత్రం
శ్రీ గణేశ పంచచామర స్తోత్రం
శ్రీ గణేశ మహిమ్నః స్తోత్రం
శ్రీ గణేశ మూలమంత్రపదమాలా స్తోత్రం
శ్రీ గణేశ వజ్రపంజర స్తోత్రం
శ్రీ గణేశావతార స్తోత్రం
శ్రీ గణేశాక్షరమాలికా స్తోత్రం
శ్రీ ఢుంఢిరాజ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం
పుష్టిపతి స్తోత్రం (దేవర్షి కృతం)
మనోరథసిద్ధిప్రద గణేశ స్తోత్రం
మయూరేశ స్తోత్రం
శ్రీ మహాగణపతి స్తోత్రం
శ్రీ మహాగణపతి మంగళమాలికా స్తోత్రం
యోగప్రద గణేశ స్తోత్రం (ముద్గల పురాణే)
శ్రీ రత్నగర్భ గణేశ విలాస స్తుతిః
శ్రీ లంబోదర స్తోత్రం (క్రోధాసుర కృతం)
వక్రతుండ స్తోత్రం
శ్రీ వల్లభేశ కరావలంబ స్తోత్రం
శ్రీ విఘ్నేశ్వర షోడశనామ స్తోత్రం
హేరంబ స్తోత్రం
శత్రుసంహారక ఏకదంత స్తోత్రం
శ్రీ సిద్ధివినాయక స్తోత్రం
సంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం
సంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం (దేవ కృతం)
సంతాన గణపతి స్తోత్రం
శ్రీ గణపతి మంత్రాక్షరావళి స్తోత్రం

స్తుతి

శ్రీ గణేశ మంత్రప్రభావ స్తుతిః
శ్రీ గణేశ భుజంగ స్తుతిః

స్తవః

శ్రీ గణపతి స్తవః
శ్రీమహాగణపతి నవార్ణ వేదపాద స్తవః
వక్రతుండ గణేశ స్తవరాజః
శ్రీ వినాయక స్తవరాజః
షోడశ గణపతి స్తవం

కవచం

ఏకాక్షర గణపతి కవచం
శ్రీ గణేశ కవచం
శ్రీ గణేశ హృదయ కవచం
త్రైలోక్యమోహన గణపతి కవచం
శ్రీ మహాగణపతి మంత్రవిగ్రహ కవచం
వక్రతుండ గణేశ కవచం
సంసారమోహన గణేశ కవచం

అష్టకం

గణనాయకాష్టకం
శ్రీ గణపతిమంగళాష్టకం
శ్రీ గణేశాష్టకం
శ్రీ గణేశాష్టకం (వ్యాస కృతం)
శ్రీ గణేశ నామాష్టకం

పంచరత్నం

శ్రీ గణాధిప పంచరత్నం
శ్రీ గణేశ పంచరత్నం

హృదయం

శ్రీ గణేశ హృదయం
శ్రీ వల్లభేశ హృదయం

ఇతర స్తోత్రములు

శ్రీ గణేశ భుజంగం
శ్రీ గణపతి గీతా
శ్రీ గణపతి తాళం
శ్రీ గణేశ బాహ్య పూజా
శ్రీ గణేశ మానస పూజా
ద్వాత్రింశద్గణపతి ధ్యాన శ్లోకాః
పంచశ్లోకి గణేశ పురాణం
చింతామణి షట్పదీ
శ్రీ గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్

సూక్తం

శ్రీ గణేశ సూక్తం
బ్రహ్మణస్పతి సూక్తమ్

అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ గణేశాష్టోత్తరశతనామావళిః
శ్రీ గణేశ గకారాష్టోత్తరశతనామావళిః
శ్రీ గణేశ గకారాష్టోత్తరశతనామావళిః
శ్రీ గణపతి గకారాష్టోత్తరశతనామావళీ
శ్రీ విద్యాగణేశాష్టోత్తరశతనామావళిః
శ్రీ వరద గణేశ అష్టోత్తరశతనామావళిః
శ్రీ వినాయక అష్టోత్తరశతనామావళిః
శ్రీ సిద్ధిదేవీ అష్టోత్తరశతనామావళిః
శ్రీ బుద్ధిదేవీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శ్రీ గణపతి గకార అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం
శ్రీ వరదగణేశ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం
శ్రీ వినాయక అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం
శ్రీ సిద్ధిదేవీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం
శ్రీ బుద్ధిదేవీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

సహస్రనామావళిః

శ్రీ మహాగణపతి సహస్రనామావళిః

సహస్రనామ స్తోత్రం

గకారాది శ్రీ గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం
శ్రీ మహాగణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం