శ్రీ గణేశ భుజంగ స్తుతిః – Sri Ganesha Bhujanga Stuti

శ్రియః కార్యసిద్ధేర్ధియః సత్సుఖర్ధేః
పతిం సజ్జనానాం గతిం దేవతానామ్ |
నియంతారమంతః స్వయం భాసమానం
భజే విఘ్నరాజం భవానీతనూజమ్ || 1 ||

గణానామధీశం గుణానాం సదీశం
కరీంద్రాననం కృత్తకందర్పమానమ్ |
చతుర్బాహుయుక్తం చిదానందసక్తం
భజే విఘ్నరాజం భవానీతనూజమ్ || 2 ||

జగత్ ప్రాణవీర్యం జనత్రాణశౌర్యం
సురాభీష్టకార్యం సదాఽక్షోభ్య ధైర్యమ్ |
గుణిశ్లాఘ్యచర్యం గణాధీశవర్యం
భజే విఘ్నరాజం భవానీతనూజమ్ || 3 ||

చలద్వక్రతుండం చతుర్బాహుదండం
మదస్రావిగండం మిలచ్చంద్రఖండమ్ |
కనద్దంతకాండం మునిత్రాణశౌండం
భజే విఘ్నరాజం భవానీతనూజమ్ || 4 ||

నిరస్తాంతరాయం పరిధ్వస్తమాయం
చిదానందకాయం సదా మత్సహాయమ్ |
అజస్రానపాయం త్వజం చాప్రమేయం
భజే విఘ్నరాజం భవానీతనూజమ్ || 5 ||

వరం చాభయం పాశపుస్తాక్షసూత్రం
సృణిం బీజపూరం కరైః పంకజం |
దధానం సరోజాసనం శక్తియుక్తం
భజే విఘ్నరాజం భవానీతనూజమ్ || 6 ||

మహామూషకారూఢమాధారశక్త్యా
సమారాధితాంఘ్రిం మహామాతృకాభిః |
సమావృత్య సంసేవితం దేవతాభిః
భజే విఘ్నరాజం భవానీతనూజమ్ || 7 ||

శ్రుతీనాం శిరోభిః స్తుతం సర్వశక్తం
పతిం సిద్ధిబుద్ధ్యోర్ గతిం భూసురాణామ్ |
సురాణాం వరిష్ఠం గణానామధీశం
భజే విఘ్నరాజం భవానీతనూజమ్ || 8 ||

గణాధీశసామ్రాజ్యసింహాసనస్థం
సమారాధ్యమబ్జాసనాద్యైః సమస్తైః |
ఫణాభృత్ సమాబద్ధతుండం ప్రసన్నం
భజే విఘ్నరాజం భవానీతనూజమ్ || 9 ||

లసన్నాగకేయూరమంజీరహారం
భుజంగాధిరాజస్ఫురత్ కర్ణపూరమ్ |
కనద్భూతిరుద్రాక్షరత్నాదిభూషం
భజే విఘ్నరాజం భవానీతనూజమ్ || 10 ||

స్ఫురద్ వ్యాఘ్రచర్మోత్తరీయోపధానం
తురీయాద్వయాత్మానుసంధాన ధుర్యమ్ |
తపోయోగివర్యం కృపోదారచర్యం
భజే విఘ్నరాజం భవానీతనూజమ్ || 11 ||

నిజజ్యోతిషా ద్యోతయంతం సమస్తం
దివి జ్యోతిషాం మండలం చాత్మనా |
భజద్ భక్తసౌభాగ్యసిద్ధ్యర్థబీజం
భజే విఘ్నరాజం భవానీతనూజమ్ || 12 ||

సదావాసకల్యాణపుర్యాం నివాసం
గురోరాజ్ఞయా కుర్వతా భూసురేణ |
మహాయోగివేల్నాడుసిద్ధాంతినా యత్

కృతం స్తోత్రమిష్టార్థదం తత్పఠధ్వమ్ || 13 ||

ఇతి శ్రీసుబ్రహ్మణ్యయోగి కృత శ్రీగణేశభుజంగ స్తుతిః సంపూర్ణం |