యోగప్రద గణేశ స్తోత్రం (ముద్గల పురాణే) – Yogaprada Ganesha Stotram

కపిల ఉవాచ |
నమస్తే విఘ్నరాజాయ భక్తానాం విఘ్నహారిణే |
అభక్తానాం విశేషేణ విఘ్నకర్త్రే నమో నమః || 1 ||

ఆకాశాయ భూతానాం మనసే చామరేషు తే |
బుద్ధ్యైరింద్రియవర్గేషు త్రివిధాయ నమో నమః || 2 ||

దేహానాం బిందురూపాయ మోహరూపాయ దేహినామ్ |
తయోరభేదభావేషు బోధాయ తే నమో నమః || 3 ||

సాంఖ్యాయ వై విదేహానాం సంయోగానాం నిజాత్మనే |
చతుర్ణాం పంచ మాయైవ సర్వత్ర తే నమో నమః || 4 ||

నామరూపాత్మకానాం వై శక్తిరూపాయ తే నమః |
ఆత్మనాం రవయే తుభ్యం హేరంబాయ నమో నమః || 5 ||

ఆనందానాం మహావిష్ణురూపాయ నేతి ధారిణామ్ |
శంకరాయ సర్వేషాం సంయోగే గణపాయ తే || 6 ||

కర్మణాం కర్మయోగాయ జ్ఞానయోగాయ జానతామ్ |
సమేషు సమరూపాయ లంబోదర నమోఽస్తు తే || 7 ||

స్వాధీనానాం గణాధ్యక్ష సహజాయ నమో నమః |
తేషామభేదభావేషు స్వానందాయ తే నమః || 8 ||

నిర్మాయికస్వరూపాణామయోగాయ నమో నమః |
యోగానాం యోగరూపాయ గణేశాయ నమో నమః || 9 ||

శాంతియోగప్రదాత్రే తే శాంతియోగమయాయ |
కిం స్తౌమి తత్ర దేవేశ అతస్త్వాం ప్రణమామ్యహమ్ || 10 ||

తతస్తం గణనాథో వై జగాద భక్తముత్తమమ్ |
హర్షేణ మహతా యుక్తో హర్షయన్మునిసత్తమ || 11 ||

శ్రీగణేశ ఉవాచ |
త్వయా కృతం మదీయం యత్ స్తోత్రం యోగప్రదం భవేత్ |
ధర్మార్థకామమోక్షాణాం దాయకం ప్రభవిష్యతి || 12 ||

ఇతి శ్రీముద్గలపురాణే యోగప్రద గణేశ స్తోత్రం సమాప్తమ్ ||