శ్రీ గజానన స్తోత్రం (దేవర్షి కృతం) – Devarshi Kruta Gajanana Stotram

దేవర్షయ ఊచుః |
విదేహరూపం భవబంధహారం
సదా స్వనిష్ఠం స్వసుఖప్రదం తమ్ |
అమేయసాంఖ్యేన లభ్యమీశం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || 1 ||

మునీంద్రవంద్యం విధిబోధహీనం
సుబుద్ధిదం బుద్ధిధరం ప్రశాంతమ్ |
వికాలహీనం సకలాంతగం వై
గజాననం భక్తియుతా భజామః || 2 ||

అమేయరూపం హృది సంస్థితం తం
బ్రహ్మాహమేకం భ్రమనాశకారమ్ |
అనాదిమధ్యాంతమపారరూపం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || 3 ||

జగత్ప్రమాణం జగదీశమేవం
అగమ్యమాద్యం జగదాదిహీనమ్ |
అనాత్మనాం మోహప్రదం పురాణం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || 4 ||

భూర్న రూపం జలం ప్రకాశం
తేజసిస్థం సమీరణస్థమ్ |
ఖే గతం పంచవిభూతిహీనం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || 5 ||

విశ్వగం తైజసగం ప్రాజ్ఞం
సమష్టివ్యష్టిస్థమనంతగం |
గుణైర్విహీనం పరమార్థభూతం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || 6 ||

గుణేశగం నైవ బిందుసంస్థం
దేహినం బోధమయం ఢుంఢిమ్ |
సంయోగహీనాః ప్రవదంతి తత్స్థం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || 7 ||

అనాగతం నైవ గతం గణేశం
కథం తదాకారమయం వదామః |
తథాపి సర్వం ప్రభుదేహసంస్థం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || 8 ||

యది త్వయా నాథ కృతం కించిత్

తదా కథం సర్వమిదం విభాతి |
అతో మహాత్మానమచింత్యమేవ
గజాననం భక్తియుతా భజామః || 9 ||

సుసిద్ధిదం భక్తజనస్య దేవం
కామికానామిహ సౌఖ్యదం తమ్ |
అకామికానాం భవబంధహారం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || 10 ||

సురేంద్రసేవ్యం హ్యసురైః సుసేవ్యం
సమానభావేన విరాజయంతమ్ |
అనంతవాహం ముషకధ్వజం తం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || 11 ||

సదా సుఖానందమయే జలే
సముద్రజే చేక్షురసే నివాసమ్ |
ద్వంద్వస్య పానేన నాశరూపే
గజాననం భక్తియుతా భజామః || 12 ||

చతుఃపదార్థా వివిధప్రకాశాః
ఏవ హస్తాః చతుర్భుజం తమ్ |
అనాథనాథం మహోదరం వై
గజాననం భక్తియుతా భజామః ||13 ||

మహాఖుమారూఢమకాలకాలం
విదేహయోగేన లభ్యమానమ్ |
అమాయినం మాయికమోహదం తం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || 14 ||

రవిస్వరూపం రవిభాసహీనం
హరిస్వరూపం హరిబోధహీనమ్ |
శివస్వరూపం శివభాసనాశం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || 15 ||

మహేశ్వరీస్థం సుశక్తిహీనం
ప్రభుం పరేశం పరవంద్యమేవమ్ |
అచాలకం చాలకబీజభూతం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || 16 ||

శివాదిదేవైశ్చ ఖగైః సువంద్యం
నరైర్లతావృక్షపశుప్రభూభిః |
చరాచరైర్ లోకవిహీనమేవం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || 17 ||

మనోవచోహీనతయా సుసంస్థం
నివృత్తిమాత్రం హ్యజమవ్యయం తమ్ |
తథాపి దేవం పుర ఆస్థితం తం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || 18 ||

వయం సుధన్యా గణపస్తవేన
తథైవ నత్యార్చనతస్తవైవ |
గణేశరూపాశ్చ కృతాస్త్వయా తం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || 19 ||

గజాఖ్యబీజం ప్రవదంతి వేదాః
తదేవ చిహ్నేన యోగినస్త్వామ్ |
గచ్ఛంతి తేనైవ గజాననస్త్వం
గజాననం భక్తియుతా భజామః || 20 ||

పురాణవేదాః శివవిష్ణుకాద్యా-
అమరాః శుకాద్యా గణపస్తవే వై |
వికుంఠితాః కిం వయం స్తవామ
గజాననం భక్తియుతా భజామః || 21 ||

ముద్గల ఉవాచ |
ఏవం స్తుత్వా గణేశానం నేముః సర్వే పునః పునః |
తానుత్థాప్య వచో రమ్యం గజానన ఉవాచ || 22 ||

గజానన ఉవాచ |
వరం బ్రూత మహాభాగా దేవాః సర్షిగణాః పరమ్ |
స్తోత్రేణ ప్రీతిసంయుక్తః పరం దాస్యామి వాంఛితమ్ || 23 ||

గజాననవచః శ్రుత్వా హర్షయుక్తాః సురర్షయః |
జగుస్తం భక్తిభావేన సాశ్రునేత్రాః ప్రజాపతే || 24 ||

దేవర్షయ ఊచుః |
గజానన యది స్వామిన్ ప్రసన్నో వరదోఽసి భోః |
తదా భక్తిం దృఢాం దేహి లోభహీనాం త్వదీయకామ్ || 25 ||

లోభాసురస్య దేవేశ కృతా శాంతిః సుఖప్రదా |
తదా జగదిదం సర్వం వరయుక్తం కృతం త్వయా || 26 ||

అధునా దేవదేవేశ కర్మయుక్తా ద్విజాదయః |
భవిష్యంతి ధరాయాం వై వయం స్వస్థానగాస్తథా || 27 ||

స్వస్వధర్మరతాః సర్వే గజానన కృతాస్త్వయా |
అతఃపరం వరం యాచామహే ఢుంఢే కమప్యహో || 28 ||

యదా తే స్మరణం నాథ కరిష్యామో వయం ప్రభో |
తదా సంకటహీనాన్ వై కురు త్వం నో గజానన || 29 ||

ఏవముక్త్వా ప్రణేముస్తం గజాననమనామయమ్ |
తానువాచ ప్రీతాత్మా భక్త్యధీనస్వభావతః || 30 ||

గజానన ఉవాచ |
యద్యచ్చ ప్రార్థితం దేవా మునయః సర్వమంజసా |
భవిష్యతి సందేహో మత్స్మృత్యా సర్వదా హి వః || 31 ||

భవత్కృతమదీయం వై స్తోత్రం సర్వత్ర సిద్ధిదమ్ |
భవిష్యతి విశేషేణ మమ భక్తిప్రదాయకమ్ || 32 ||

పుత్రపౌత్రప్రదం పూర్ణం ధనధాన్యవివర్ధనమ్ |
సర్వసంపత్కరం దేవాః పఠనాచ్ఛ్రవణాన్నృణామ్ || 33 ||

మారణోచ్చాటనాదీని నశ్యంతి స్తోత్రపాఠతః |
పరకృత్యం విప్రేంద్రా అశుభం నైవ బాధతే || 34 ||

సంగ్రామే జయదం చైవ యాత్రాకాలే ఫలప్రదమ్ |
శత్రూచ్చాటనకాద్యేషు ప్రశస్తం తద్భవిష్యతి || 35 ||

కారాగృహగతస్యైవ బంధనాశకరం భవేత్ |
అసాధ్యం సాధయేత్ సర్వమనేనైవ సురర్షయః || 36 ||

ఏకవింశతివారం చైకవింశతి దినావధిమ్ |
ప్రయోగం యః కరోత్యేవ భవేత్ సర్వసిద్ధిభాక్ || 37 ||

ధర్మార్థకామమోక్షాణాం బ్రహ్మభూతస్య దాయకమ్ |
భవిష్యతి సందేహః స్తోత్రం మద్భక్తివర్ధనమ్ |
ఏవముక్త్వా గణాధీశస్తత్రైవాంతరధీయత || 38 ||

ఇతి శ్రీమన్ముద్గలపురాణే గజాననచరితే త్రిచత్వారింశోఽధ్యాయే దేవమునికృత గజాననస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |