శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం
సుప్రభాతం - స్తోత్రం - ప్రపత్తిః - మంగళాశాసనం

స్తోత్రములు

ఉజ్జ్వలవేంకటనాథ స్తోత్రం
శ్రీ గోవిందరాజ స్తోత్రం
శ్రీ వేంకటేశ్వర ద్వాదశమంజరికా స్తోత్రం
శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం
శ్రీ వేంకటేశ్వర శరణాగతి స్తోత్రం (సప్తర్షి కృతం)
శ్రీ వేంకటేశ కరావలంబ స్తోత్రమ్
శ్రీ వేంకటేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం
శ్రీ వేంకటేశ దివ్య వర్ణన స్తోత్రం
శ్రీ వేంకటేశ విజయ స్తోత్రం
శ్రీ వేంకటేశ విజయార్యా సప్తవిభక్తి స్తోత్రం
శ్రీ వేంకటేశ స్తోత్రం

స్తుతి

శ్రీ వేంకటేశ్వర నవరత్నమాలికా స్తుతిః
శ్రీ శ్రీనివాస స్తుతిః (స్కాందపురాణే)
శ్రీ శ్రీనివాస స్తుతిః (తోండమాన కృతం)

అష్టకం

శ్రీ వేంకటేశ అష్టకం
శ్రీ వేంకటేశాష్టక స్తోత్రం (ప్రభాకర కృతం)
శ్రీ వేంకటేశ మంగళాష్టకం
శ్రీ గోవింద నామాలు
శ్రీ వేంకటేశ ప్రాతః స్మరణ
శ్రీ వేంకటేశ తూణకం
శ్రీ వేంకటేశ్వర పంచక స్తోత్రం
శ్రీ శ్రీనివాస తారావళీ (శ్రీదేవశర్మ కృతం)
శ్రీనివాస విద్యా మంత్రాః
శ్రీ శ్రీనివాస స్మరణ (మనసా స్మరామి)

భుజంగం

శ్రీ వేంకటేశ భుజంగం

గద్యం

శ్రీ వైకుంఠ గద్యం
శరణాగతి గద్యం
శ్రీ శ్రీనివాస గద్యం

అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః
శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః 2
శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః 3

అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం
శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం 2

సహస్రనామావళిః

శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్రనామావళిః
శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం 2

సహస్రనామ స్తోత్రం

శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రం

శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రములు