శ్రీ గణేశ మహిమ్నః స్తోత్రం – Sri Ganesha Mahimna Stotram

అనిర్వాచ్యం రూపం స్తవననికరో యత్ర గలిత-
-
స్తథా వక్ష్యే స్తోత్రం ప్రథమపురుషస్యాత్ర మహతః |
యతో జాతం విశ్వం స్థితమపి సదా యత్ర విలయః
కీదృగ్ గీర్వాణః సునిగమనుతః శ్రీగణపతిః || 1 ||

గణేశం గాణేశాః శివమితి శైవాశ్చ విబుధాః
రవిం సౌరా విష్ణుం ప్రథమపురుషం విష్ణుభజకాః |
వదంత్యేకం శాక్తాః జగదుదయమూలాం పరిశివాం
జానే కిం తస్మై నమ ఇతి పరం బ్రహ్మ సకలమ్ || 2 ||

తథేశం యోగజ్ఞా గణపతిమిమం కర్మ నిఖిలం
సమీమాంసా వేదాంతిన ఇతి పరం బ్రహ్మ సకలమ్ |
అజాం సాంఖ్యో బ్రూతే సకలగుణరూపాం సతతం
ప్రకర్తారం న్యాయస్త్వథ జగతి బౌద్ధా ధియమితి || 3 ||

కథం జ్ఞేయో బుద్ధేః పరతర ఇయం బాహ్యసరణిః
యథా ధీర్యస్య స్యాత్స తదనురూపో గణపతిః |
మహత్ కృత్యం తస్య స్వయమపి మహాన్సూక్ష్మమణువద్
ధ్వనిర్ జ్యోతిర్ బిందుర్ గగనసదృశః కిం సదసత్ || 4 ||

అనేకాస్యోఽపారాక్షికరచరణోఽనంతహృదయ-
-
స్తథా నానారూపో వివిధవదనః శ్రీగణపతిః |
అనంతాహ్వః శక్త్యా వివిధగుణకర్మైకసమయే
త్వసంఖ్యాతానంతాభిమతఫలదోఽనేకవిషయే || 5 ||

యస్యాంతో మధ్యో భవతి చాదిః సుమహతా-
-
మలిప్తః కృత్వేత్థం సకలమపి ఖంవత్స పృథక్ |
స్మృతః సంస్మర్తౄణాం సకలహృదయస్థః ప్రియకరో
నమస్తస్మై దేవాయ సకలసువంద్యాయ మహతే || 6 ||

గణేశాద్యం బీజం దహనవనితాపల్లవయుతం
మనుశ్చైకార్ణోఽయం ప్రణవసహితోఽభీష్టఫలదః |
సబిందుశ్చాంగాద్యాం గణకఋషిఛందోఽస్య నిచృత్
దేవః ప్రాగ్బీజం విపదపి శక్తిర్ జపకృతామ్ || 7 ||

గకారో హేరంబః సగుణ ఇతి పుంనిర్గుణమయో
ద్విధాప్యేకో జాతః ప్రకృతిపురుషో బ్రహ్మ హి గణః |
చేశశ్చోత్పత్తిస్థితిలయకరోఽయం ప్రథమకో
యతో భూతం భవ్యం భవతి పతిరీశో గణపతిః || 8 ||

గకారః కంఠోర్ధ్వం గజముఖసమో మర్త్యసదృశో
ణకారః కంఠాధో జఠరసదృశాకార ఇతి |
అధోభావః కట్యాం చరణ ఇతి హీశోఽస్య తను-
-
ర్విభాతీత్థం నామ త్రిభువనసమం భూర్భువః సువః || 9 ||

గణేశేతి త్ర్యర్ణాత్మకమపి వరం నామ సుఖదం
సకృత్ ప్రోచ్చైరుచ్చారితమితి నృభిః పావనకరమ్ |
గణేశస్యైకస్య ప్రతిజపకరస్యాస్య సుకృతం
విజ్ఞాతో నామ్నః సకలమహిమా కీదృశవిధః || 10 ||

గణేశేత్యాహ్వాం యః ప్రవదతి ముహుస్తస్య పురతః
ప్రపశ్యంస్తద్ వక్త్రం స్వయమపి గణస్తిష్ఠతి తదా |
స్వరూపస్య జ్ఞానం త్వముక ఇతి నామ్నాస్య భవతి
ప్రబోధః సుప్తస్య త్వఖిలమిహ సామర్థ్యమమునా || 11 ||

గణేశో విశ్వేఽస్మిన్ స్థిత ఇహ విశ్వం గణపతౌ
గణేశో యత్రాస్తే ధృతిమతిరమైశ్వర్యమఖిలమ్ |
సముక్తం నామైకం గణపతిపదం మంగళమయం
తదేకాస్యే దృష్టే సకలవిబుధాస్యేక్షణసమమ్ || 12 ||

బహుక్లేశైర్ వ్యాప్తః స్మృత ఉత గణేశే హృదయే
క్షణాత్ క్లేశాన్ ముక్తోభవతి సహసా త్వభ్రచయవత్ |
వనే విద్యారంభే యుధి రిపుభయే కుత్ర గమనే
ప్రవేశే ప్రాణాంతే గణపతిపదం చాశు విశతి || 13 ||

గణాధ్యక్షో జ్యేష్ఠః కపిల అపరో మంగళనిధిః
దయాలుర్ హేరంబో వరద ఇతి చింతామణిరజః |
వరానీశో ఢుంఢిర్గజవదననామా శివసుతో
మయూరేశో గౌరీతనయ ఇతి నామాని పఠతి || 14 ||

మహేశోఽయం విష్ణుః సకవిరవిరిందుః కమలజః
క్షితిస్తోయం వహ్నిః శ్వసన ఇతి ఖం త్వద్రిరుదధిః |
కుజస్తారః శుక్రో పురురుడుబుధోఽగుశ్చ ధనదో
యమః పాశీ కావ్యః శనిరఖిలరూపో గణపతిః || 15 ||

ముఖం వహ్నిః పాదౌ హరిరపి విధాతా ప్రజననం
రవిర్నేత్రే చంద్రో హృదయమపి కామోఽస్య మదనః |
కరౌ శక్రః కట్యామవనిరుదరం భాతి దశనం
గణేశస్యాసన్వై క్రతుమయవపుశ్చైవ సకలమ్ || 16 ||

అనర్ఘ్యాలంకారైరరుణవసనైర్భూషితతనుః
కరీంద్రాస్యః సింహాసనముపగతో భాతి బుధరాట్ |
స్మితాస్యాత్ తన్మధ్యేఽప్యుదితరవిబింబోపమరుచిః
స్థితా సిద్ధిర్వామే మతిరితరగా చామరకరా || 17 ||

సమంతాత్తస్యాసన్ ప్రవరమునిసిద్ధాః సురగణాః
ప్రశంసంతీత్యగ్రే వివిధనుతిభిః సాంజలిపుటాః |
బిడౌజాద్యైర్ బ్రహ్మాదిభిరనువృతో భక్తనికరైః

గణక్రీడామోదప్రముదవికటాద్యైః సహచరైః || 18 ||

వశిత్వాద్యష్టాష్టాదశదిగఖిలాల్లోలమనువా-
-
గ్ధృతిః పాదూః ఖడ్గోంజనరసబలాః సిద్ధయ ఇమాః |
సదా పృష్ఠే తిష్ఠంత్యనిమిషదృశస్తన్ముఖలయాః
గణేశం సేవంతేఽప్యతినికటసూపాయనకరాః || 19 ||

మృగాంకాస్యా రంభాప్రభృతిగణికా యస్య పురతః
సుసంగీతం కుర్వంత్యపి కుతుకగంధర్వసహితాః |
ముదః పారో నాత్రేత్యనుపమపదే దౌర్విగలితా
స్థిరం జాతం చిత్తం చరణమవలోక్యాస్య విమలమ్ || 20 ||

హరేణాయం ధ్యాతస్త్రిపురమథనే చాసురవధే
గణేశః పార్వత్యా బలివిజయకాలేఽపి హరిణా |
విధాత్రా సంసృష్టావురగపతినా క్షోణిధరణే
నరైః సిద్ధౌ ముక్తౌ త్రిభువనజయే పుష్పధనుషా || 21 ||

అయం సుప్రాసాదే సుర ఇవ నిజానందభువనే
మహాన్ శ్రీమానాద్యో లఘుతరగృహే రంకసదృశః |
శివద్వారే ద్వాఃస్థో నృప ఇవ సదా భూపతిగృహే
స్థితో భూత్వోమాంకే శిశుగణపతిర్లాలనపరః || 22 ||

అముష్మిన్ సంతుష్టే గజవదన ఏవాపి విబుధే
తతస్తే సంతుష్టాస్త్రిభువనగతాః స్యుర్బుధగణాః |
దయాళుర్ హేరంబో భవతి యస్మింశ్చ పురుషే
వృథా సర్వం తస్య ప్రజననమతః సాంద్రతమసి || 23 ||

వరేణ్యో భూశుండిర్ భృగుగురుకుజా ముద్గలముఖా
హ్యపారాస్తద్భక్తా జపహవనపూజాస్తుతిపరాః |
గణేశోఽయం భక్తప్రియ ఇతి సర్వత్ర గదితం
విభక్తిర్యత్రాస్తే స్వయమపి సదా తిష్ఠతి గణః || 24 ||

మృదః కాశ్చిద్ధాతోశ్ఛదవిలిఖితా వాపి దృషదః
స్మృతా వ్యాజాన్మూర్తిః పథి యది బహిర్యేన సహసా |
అశుద్ధోఽద్ధా ద్రష్టా ప్రవదతి తదాహ్వాం గణపతేః
శ్రుతా శుద్ధో మర్త్యో భవతి దురితాద్విస్మయ ఇతి || 25 ||

బహిర్ద్వారస్యోర్ధ్వం గజవదనవర్ష్మేంధనమయం
ప్రశస్తం వా కృత్వా వివిధకుశలైస్తత్ర నిహతమ్ |
ప్రభావాత్తన్మూర్త్యా భవతి సదనం మంగళమయం
విలోక్యానందస్తాం భవతి జగతో విస్మయ ఇతి || 26 ||

సితే భాద్రే మాసే ప్రతిశరది మధ్యాహ్నసమయే
మృదో మూర్తిం కృత్వా గణపతితిథౌ ఢుంఢిసదృశీమ్ |
సమర్చత్యుత్సాహః ప్రభవతి మహాన్ సర్వసదనే
విలోక్యానందస్తాం ప్రభవతి నృణాం విస్మయ ఇతి || 27 ||

తథా హ్యేకః శ్లోకో వరయతి మహిమ్నో గణపతేః
కథం శ్లోకేఽస్మిన్ స్తుత ఇతి భవేత్సంప్రపతితే |
స్మృతం నామాస్యైకం సకృదిదమనంతాహ్వయసమం
యతో యస్యైకస్య స్తవనసదృశం నాన్యదపరమ్ || 28 ||

గజవదన విభో యద్వర్ణితం వైభవం తే
త్విహ జనుషి మమేత్థం చారు తద్దర్శయాశు |
త్వమసి కరుణాయాః సాగరః కృత్స్నదాతా-
-
ప్యతి తవ భృతకోఽహం సర్వదా చింతకోఽస్మి || 29 ||

సుస్తోత్రం ప్రపఠతు నిత్యమేతదేవ
స్వానందం ప్రతి గమనేఽప్యయం సుమార్గః |
సంచింత్యం స్వమనసి తత్పదారవిందం
స్థాప్యాగ్రే స్తవనఫలం నతీః కరిష్యే || 30 ||

గణేశదేవస్య మాహాత్మ్యమేత-
-
ద్యః శ్రావయేద్వాపి పఠేచ్చ తస్య |
క్లేశా లయం యాంతి లభేచ్చ శీఘ్రం
స్త్రీపుత్రవిద్యార్థగృహం ముక్తిమ్ || 31 ||

ఇతి శ్రీపుష్పదంతవిరచితం శ్రీగణేశమహిమ్నః స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |