శ్రీ గణేశ ప్రాతఃస్మరణం – Ganesha Pratah Smarana Stotram

ప్రాతః స్మరామి గణనాథమనాథబంధుం
సిందూరపూరపరిశోభితగండయుగ్మమ్ |
ఉద్దండవిఘ్నపరిఖండనచండదండం
ఆఖండలాదిసురనాయకబృందవంద్యమ్ || 1 ||

ప్రాతర్నమామి చతురాననవంద్యమానం
ఇచ్ఛానుకూలమఖిలం వరం దదానమ్ |
తం తుందిలం ద్విరసనాధిప యజ్ఞసూత్రం
పుత్రం విలాసచతురం శివయోః శివాయ || 2 ||

ప్రాతర్భజామ్యభయదం ఖలు భక్తశోక-
-
దావానలం గణవిభుం వరకుంజరాస్యమ్ |
అజ్ఞానకాననవినాశనహవ్యవాహం
ఉత్సాహవర్ధనమహం సుతమీశ్వరస్య || 3 ||

శ్లోకత్రయమిదం పుణ్యం సదా సామ్రాజ్యదాయకమ్ |
ప్రాతరుత్థాయ సతతం యః పఠేత్ ప్రయతః పుమాన్ || 4 ||

ఇతి శ్రీ గణేశ ప్రాతఃస్మరణ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |