శ్రీ లంబోదర స్తోత్రం (క్రోధాసుర కృతం) – Sri Lambodara Stotram (Krodhasura Krutam)

క్రోధాసుర ఉవాచ |
లంబోదర నమస్తుభ్యం శాంతియోగస్వరూపిణే |
సర్వశాంతిప్రదాత్రే తే విఘ్నేశాయ నమో నమః || 1 ||

అసంప్రజ్ఞాతరూపేయం శుండా తే నాత్ర సంశయః |
సంప్రజ్ఞాతమయో దేహో దేహధారిన్ నమో నమః || 2 ||

స్వానందే యోగిభిర్నిత్యం దృష్టస్త్వం బ్రహ్మనాయకః |
తేన స్వానందవాసీ త్వం నమః సంయోగధారిణే || 3 ||

సముత్పన్నం త్వదుదరాజ్జగన్నానావిధం ప్రభో |
బ్రహ్మ తద్వన్న సందేహో లంబోదర నమోఽస్తు తే || 4 ||

త్వదీయ కృపయా దేవ మయా జ్ఞాతం మహోదర |
త్వత్తః పరతరం నాస్తి పరేశాయ నమో నమః || 5 ||

హేరంబాయ నమస్తుభ్యం విఘ్నహర్త్రే కృపాలవే |
ఆదిమధ్యాంతహీనాయ తన్మయాయ నమో నమః || 6 ||

సిద్ధిబుద్ధివిహారజ్ఞ సిద్ధిబుద్ధిపతే నమః |
సిద్ధిబుద్ధిప్రదాత్రే తే వక్రతుండాయ వై నమః || 7 ||

సర్వాత్మకాయ సర్వాదిపూజ్యాయ తే నమో నమః |
సర్వపూజ్యాయ వై తుభ్యం భక్తసంరక్షకాయ || 8 ||

అతః ప్రసీద విఘ్నేశ దాసోఽహం తే గజానన |
లంబోదరాయ నిత్యం నమో నమస్తే మహాత్మనే || 9 ||

స్వత ఉత్థానపరత ఉత్థానే బ్రహ్మ ధారయన్ |
తవోదరాత్ సముత్పన్నం తం కిం స్తౌమి పరాత్పరమ్ || 10 ||

ఇతి స్తుత్వా మహాదైత్యః ప్రణనామ గజాననమ్ |
తమువాచ గణాధ్యక్షో భక్తం భక్తజనప్రియః || 11 ||

లంబోదర ఉవాచ |
వరం వృణు మహాభాగ క్రోధాసుర హృదీప్సితమ్ |
దాస్యామి భక్తిభావేన స్తోత్రేణాఽహం హి తోషితః || 12 ||

త్వయా కృతమిదం స్తోత్రం సర్వసిద్ధిప్రదం భవేత్ |
యః పఠిష్యతి తస్యైవ క్రోధజం భయం భవేత్ || 13 ||

శృణుయాత్తస్య తద్వచ్చ భవిష్యతి సంశయః |
యద్యదిచ్ఛతి తత్తద్వై దాస్యామి స్తోత్రపాఠతః || 14 ||

ఇతి శ్రీమన్ముద్గలే మహాపురాణే లంబోదరచరితే అష్టమోఽధ్యాయే క్రోధాసురకృత లంబోదరస్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |