శ్రీ వినాయక స్తవరాజః – Sri Vinayaka Stavaraja

బీజాపూరగదేక్షుకార్ముకరుజా చక్రాబ్జపాశోత్పల-
-
వ్రీహ్యగ్రస్వవిషాణరత్నకలశప్రోద్యత్కరాంభోరుహః |
ధ్యేయో వల్లభయా సపద్మకరయాశ్లిష్టోజ్జ్వలద్భూషయా
విశ్వోత్పత్తివిపత్తిసంస్థితికరో విఘ్నేశ ఇష్టార్థదః || 1 ||

నమస్తే సిద్ధిలక్ష్మీశ గణాధిప మహాప్రభో |
విఘ్నేశ్వర జగన్నాథ గౌరీపుత్ర జగత్ ప్రభో || 2 ||

జయ విఘ్నేశ్వర విభో వినాయక మహేశ్వర |
లంబోదర మహాబాహో సర్వదా త్వం ప్రసీద మే || 3 ||

మహాదేవ జగత్ స్వామిన్ మూషికారూఢ శంకర |
విశాలాక్ష మహాకాయ మాం త్రాహి పరమేశ్వర || 4 ||

కుంజరాస్య సురాధీశ మహేశ కరుణానిధే |
మాతులుంగధర స్వామిన్ గదాచక్రసమన్విత || 5 ||

దశబాహో మహారాజ గజవక్త్ర చతుర్భుజ |
శూర్పకర్ణ మహాకర్ణ గణనాథ ప్రసీద మే || 6 ||

శంఖశూలసమాయుక్త బీజాపూరసమన్విత |
ఇక్షుకార్ముకసంయుక్త పద్మహస్త ప్రసీద మే || 7 ||

నానాభరణసంయుక్త రత్నకుంభకర ప్రభో |
సర్గస్థితిలయాధీశ పరమాత్మన్ జయ ప్రభో || 8 ||

అనాథనాథ విశ్వేశ విఘ్నసంఘవినాశన |
త్రయీమూర్తే సురపతే బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మక || 9 ||

త్రయీగుణ మహాదేవ పాహి మాం సర్వపాలక |
అణిమాదిగుణాధార లక్ష్మీశ్రీవిష్ణుపూజిత || 10 ||

గౌరీశంకరసంపూజ్య జయ త్వం గణనాయక |
రతిమన్మథసంసేవ్య మహీభూదారసంస్తుత || 11 ||

ఋద్ధ్యామోదాదిసంసేవ్య మహాగణపతే జయ |
శంఖపద్మాదిసంసేవ్య నిరాలంబ నిరీశ్వర || 12 ||

నిష్కలంక నిరాధార పాహి మాం నిత్యమవ్యయ |
అనాద్య జగతామాద్య పితామహసుపూజిత || 13 ||

ధూమకేతో గణాధ్యక్ష మహామూషకవాహన |
అనంతపరమానంద జయ విఘ్నేశ్వరేశ్వర || 14 ||

రత్నసింహాసనాసీన కిరీటేన సుశోభిత |
పరాత్పర పరేశాన పరపూరుష పాహి మామ్ || 15 ||

నిర్ద్వంద్వ నిర్గుణాభాస జపాపుష్పసమప్రభ |
సర్వప్రమథసంస్తుత్య త్రాహి మాం విఘ్ననాయక || 16 ||

కుమారస్య గురో దేవ సర్వైశ్వర్యప్రదాయక |
సర్వాభీష్టప్రద స్వామిన్ సర్వప్రత్యూహనాశక || 17 ||

శరణ్య సర్వలోకానాం శరణాగతవత్సల |
మహాగణపతే నిత్యం మాం పాలయ కృపానిధే || 18 ||

ఏవం శ్రీగణనాథస్య స్తవరాజమనుత్తమమ్ |
యః పఠేచ్ఛృణుయాన్నిత్యం ప్రత్యూహైః విముచ్యతే || 19 ||

అశ్వమేధసమం పుణ్యఫలం ప్రాప్నోత్యనుత్తమమ్ |
వశీకరోతి త్రైలోక్యం ప్రాప్య సౌభాగ్యముత్తమమ్ || 20 ||

సర్వాభీష్టమవాప్నోతి శీఘ్రమేవ సుదుర్లభమ్ |
మహాగణేశసాన్నిధ్యం ప్రాప్నోత్యేవ సంశయః || 21 ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే శ్రీవినాయకస్తవరాజః సంపూర్ణమ్ |