శ్రీ గణపతి స్తవః – Sri Ganapati Stava

బ్రహ్మవిష్ణుమహేశా ఊచుః |
అజం నిర్వికల్పం నిరాకారమేకం
నిరానందమద్వైతమానందపూర్ణమ్ |
పరం నిర్గుణం నిర్విశేషం నిరీహం
పరబ్రహ్మరూపం గణేశం భజేమ || 1 ||

గుణాతీతమాద్యం చిదానందరూపం
చిదాభాసకం సర్వగం జ్ఞానగమ్యమ్ |
మునిధ్యేయమాకాశరూపం పరేశం
పరబ్రహ్మరూపం గణేశం భజేమ || 2 ||

జగత్కారణం కారణజ్ఞానరూపం
సురాదిం సుఖాదిం యుగాదిం గణేశమ్ |
జగద్వ్యాపినం విశ్వవంద్యం సురేశం
పరబ్రహ్మరూపం గణేశం భజేమ || 3 ||

రజోయోగతో బ్రహ్మరూపం శ్రుతిజ్ఞం
సదా కార్యసక్తం హృదాచింత్యరూపమ్ |
జగత్కారకం సర్వవిద్యానిధానం
పరబ్రహ్మరూపం గణేశం నతాస్మః || 4 ||

సదా సత్త్వయోగం ముదా క్రీడమానం
సురారీన్ హరంతం జగత్ పాలయంతమ్ |
అనేకావతారం నిజజ్ఞానహారం
సదా విష్ణురూపం గణేశం నమామః || 5 ||

తమోయోగినం రుద్రరూపం త్రినేత్రం
జగద్ధారకం తారకం జ్ఞానహేతుమ్ |
అనేకాగమైః స్వం జనం బోధయంతం
సదా శర్వరూపం గణేశం నమామః || 6 ||

తమస్తోమహారం జనాజ్ఞానహారం
త్రయీవేదసారం పరబ్రహ్మపారమ్ |
మునిజ్ఞానకారం విదూరేవికారం
సదా బ్రహ్మరూపం గణేశం నమామః || 7 ||

నిజైరోషధీస్ తర్పయంతం కరోద్యైః
సరౌఘాన్ కలాభిః సుధాస్రావిణీభిః |
దినేశాంశు సంతాపహారం ద్విజేశం
శశాంకస్వరూపం గణేశం నమామః || 8 ||

ప్రకాశస్వరూపం నభోవాయురూపం
వికారాదిహేతుం కలాకాలభూతమ్ |
అనేకక్రియానేకశక్తిస్వరూపం
సదా శక్తిరూపం గణేశం నమామః || 9 ||

ప్రధానస్వరూపం మహత్తత్త్వరూపం
ధరావారిరూపం దిగీశాదిరూపమ్ |
అసత్ సత్ స్వరూపం జగద్ధేతుభూతం
సదా విశ్వరూపం గణేశం నతాస్మః || 10 ||

త్వదీయే మనః స్థాపయేదంఘ్రియుగ్మే
జనో విఘ్నసంఘాన్న పీడాం లభేత |
లసత్ సూర్యబింబే విశాలే స్థితోఽయం
జనోధ్వాంత పీడాం కథం వా లభేత || 11 ||

వయం భ్రామితాః సర్వథాఽజ్ఞానయోగా-
-
దలబ్ధా తవాంఘ్రిం బహూన్ వర్షపూగాన్ |
ఇదానీమవాప్తాస్తవైవ ప్రసాదాత్
ప్రపన్నాన్ సదా పాహి విశ్వంభరాద్య || 12 ||

గణేశ ఉవాచ |
ఇదం యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ ధీమాన్
త్రిసంధ్యం సదా భక్తియుక్తో విశుద్ధః |
సపుత్రాన్ శ్రియం సర్వకామాన్ లభేత
పరబ్రహ్మరూపో భవేదంతకాలే || 13 ||

ఇతి గణేశపురాణే ఉపాసనాఖండే త్రయోదశోఽధ్యాయే శ్రీగణపతిస్తవః |