శ్రీమహాగణపతి నవార్ణ వేదపాద స్తవః – Sri Mahaganapathi Navarna vedapada stava

శ్రీకంఠతనయ శ్రీశ శ్రీకర శ్రీదళార్చిత |
శ్రీవినాయక సర్వేశ శ్రియం వాసయ మే కులే || 1 ||

గజానన గణాధీశ ద్విజరాజవిభూషిత |
భజే త్వాం సచ్చిదానంద బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పతే || 2 ||

ణషష్ఠవాచ్యనాశాయ రోగాటవికుఠారిణే |
ఘృణాపాలితలోకాయ వనానాం పతయే నమః || 3 ||

ధియం ప్రయచ్ఛతే తుభ్యమీప్సితార్థప్రదాయినే |
దీప్తభూషణభూషాయ దిశాం పతయే నమః || 4 ||

పంచబ్రహ్మస్వరూపాయ పంచపాతకహారిణే |
పంచతత్త్వాత్మనే తుభ్యం పశూనాం పతయే నమః || 5 ||

తటిత్కోటిప్రతీకాశతనవే విశ్వసాక్షిణే |
తపఃస్వాధ్యాయినే తుభ్యం సేనానిభ్యశ్చ వో నమః || 6 ||

యే భజంత్యక్షరం త్వాం తే ప్రాప్నువంత్యక్షరాత్మతామ్ |
నైకరూపాయ మహతే ముష్ణతాం పతయే నమః || 7 ||

నగజావరపుత్రాయ సురరాజార్చితాయ |
సుగుణాయ నమస్తుభ్యం సుమృడీకాయ మీఢుషే || 8 ||

మహాపాతకసంఘాతమహారణభయాపహ |
త్వదీయకృపయా దేవ సర్వానవ యజామహే || 9 ||

నవార్ణరత్ననిగమపాదసంపుటితాం స్తుతిమ్ |
భక్త్యా పఠంతి యే తేషాం తుష్టో భవ గణాధిప || 10 ||

ఇతి శ్రీ మహాగణపతి నవార్ణవేదపాద స్తవః |