శ్రీ గణేశావతార స్తోత్రం – Sri Ganesha Avatara stotram

అంగిరస ఉవాచ |
అనంతా అవతారాశ్చ గణేశస్య మహాత్మనః |
శక్యతే కథాం వక్తుం మయా వర్షశతైరపి || 1 ||

సంక్షేపేణ ప్రవక్ష్యామి ముఖ్యానాం ముఖ్యతాం గతాన్ |
అవతారాంశ్చ తస్యాష్టౌ విఖ్యాతాన్ బ్రహ్మధారకాన్ || 2 ||

వక్రతుండావతారశ్చ దేహినాం బ్రహ్మధారకః |
మత్సురాసురహంతా సింహవాహనగః స్మృతః || 3 ||

ఏకదంతావతారో వై దేహినాం బ్రహ్మధారకః |
మదాసురస్య హంతా ఆఖువాహనగః స్మృతః || 4 ||

మహోదర ఇతి ఖ్యాతో జ్ఞానబ్రహ్మప్రకాశకః |
మోహాసురస్య శత్రుర్వై ఆఖువాహనగః స్మృతః || 5 ||

గజాననః విజ్ఞేయః సాంఖ్యేభ్యః సిద్ధిదాయకః |
లోభాసురప్రహర్తా మూషకగః ప్రకీర్తితః || 6 ||

లంబోదరావతారో వై క్రోధాసురనిబర్హణః |
ఆఖుగః శక్తిబ్రహ్మా సన్ తస్య ధారక ఉచ్యతే || 7 ||

వికటో నామ విఖ్యాతః కామాసురప్రదాహకః |
మయూరవాహనశ్చాయం సౌరమాత్మధరః స్మృతః || 8 ||

విఘ్నరాజావతారశ్చ శేషవాహన ఉచ్యతే |
మమాసురప్రహంతా విష్ణుబ్రహ్మేతి వాచకః || 9 ||

ధూమ్రవర్ణావతారశ్చాభిమానాసురనాశకః |
ఆఖువాహనతాం ప్రాప్తః శివాత్మకః ఉచ్యతే || 10 ||

ఏతేఽష్టౌ తే మయా ప్రోక్తా గణేశాంశా వినాయకాః |
ఏషాం భజనమాత్రేణ స్వస్వబ్రహ్మప్రధారకాః || 11 ||

స్వానందవాసకారీ గణేశానః ప్రకథ్యతే |
స్వానందే యోగిభిర్ దృష్టో బ్రహ్మణి నాత్ర సంశయః || 12 ||

తస్యావతారరూపాశ్చాష్టౌ విఘ్నహరణాః స్మృతాః |
స్వానందభజనేనైవ లీలాస్తత్ర భవంతి హి || 13 ||

మాయా తత్ర స్వయం లీనా భవిష్యతి సుపుత్రక |
సంయోగే మౌనభావశ్చ సమాధిః ప్రాప్యతే జనైః || 14 ||

అయోగే గణరాజస్య భజనే నైవ సిద్ధ్యతి |
మాయాభేదమయం బ్రహ్మ నిర్వృత్తిః ప్రాప్యతే పరా || 15 ||

యోగాత్మకగణేశానో బ్రహ్మణస్పతివాచకః |
తత్ర శాంతిః సమాఖ్యాతా యోగరూపా జనైః కృతా || 16 ||

నానాశాంతిప్రమోదశ్చ స్థానే స్థానే ప్రకథ్యతే |
శాంతీనాం శాంతిరూపా సా యోగశాంతిః ప్రకీర్తితా || 17 ||

యోగస్య యోగతాదృష్టా సర్వబ్రహ్మ సుపుత్రక |
యోగాత్పరమం బ్రహ్మ బ్రహ్మభూతేన లభ్యతే || 18 ||

ఏతదేవ పరం గుహ్యం కథితం వత్స తేఽలిఖమ్ |
భజ త్వం సర్వభావేన గణేశం బ్రహ్మనాయకమ్ || 19 ||

పుత్రపౌత్రాదిప్రదం స్తోత్రమిదం శోకవినాశనమ్ |
ధనధాన్యసమృద్ధ్యాదిప్రదం భావి సంశయః || 20 ||

ధర్మార్థకామమోక్షాణాం సాధనం బ్రహ్మదాయకమ్ |
భక్తిదృఢకరం చైవ భవిష్యతి సంశయః || 21 ||

ఇతి శ్రీముద్గలపురాణే గణేశావతారస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |