శ్రీ గణేశ దివ్యదుర్గ స్తోత్రం – Ganesha Divya Durga Stotram

శ్రీకృష్ణ ఉవాచ |
వద శివ మహానాథ పార్వతీరమణేశ్వర |
దైత్యసంగ్రామవేలాయాం స్మరణీయం కిమీశ్వర || 1 ||

ఈశ్వర ఉవాచ |
శృణు కృష్ణ ప్రవక్ష్యామి గుహ్యాద్ గుహ్యతరం మహత్ |
గణేశదుర్గదివ్యం శృణు వక్ష్యామి భక్తితః || 2 ||

త్రిపురవధవేలాయాం స్మరణీయం కిమీశ్వర |
దివ్యదుర్గప్రసాదేన త్రిపురాణాం వధః కృతః || 3 ||

శ్రీకృష్ణ ఉవాచ |
హేరంబస్య దుర్గమిదం వద త్వం భక్తవత్సల |

ఈశ్వర ఉవాచ |
శృణు వత్స ప్రవక్ష్యామి దుర్గే వైనాయకం శుభమ్ || 4 ||

సంగ్రామే శ్మశానే అరణ్యే చోరసంకటే |
నృపద్వారే జ్వరే ఘోరే యేనైవ ముచ్యతే భయాత్ || 5 ||

ప్రాచ్యాం రక్షతు హేరంబః ఆగ్నేయ్యామగ్నితేజసా |
యామ్యాం లంబోదరో రక్షేత్ నైరృత్యాం పార్వతీసుతః || 6 ||

ప్రతీచ్యాం వక్రతుండశ్చ వాయవ్యాం వరదప్రభుః |
గణేశః పాతు ఔదీచ్యాం ఈశాన్యామీశ్వరస్తథా || 7 ||

ఊర్ధ్వం రక్షేద్ ధూమ్రవర్ణో హ్యధస్తాత్ పాపనాశనః |
ఏవం దశదిశో రక్షేత్ హేరంబో విఘ్ననాశనః || 8 ||

హేరంబస్య దుర్గమిదం త్రికాలం యః పఠేన్నరః |
కోటిజన్మకృతం పాపం ఏకావృత్తేన నశ్యతి || 9 ||

గణేశాంగారశేషేణ దివ్యదుర్గేణ మంత్రితమ్ |
లలాటం చర్చితం యేన త్రైలోక్యవశమానయేత్ || 10 ||

మాత్రాగమసహస్రాణి సురాపానశతాని |
తత్ క్షణాత్తాని నశ్యంతి గణేశతీర్థవందనాత్ || 11 ||

నైవేద్యం వక్తతుండస్య నరో భుంక్తే తు భక్తితః |
రాజ్యదానసహస్రాణి తేషాం ఫలమవాప్నుయాత్ || 12 ||

కదాచిత్ పఠ్యతే భక్త్యా హేరంబస్య ప్రసాదతః |
శాకినీ డాకినీ భూతప్రేత వేతాల రాక్షసాః || 13 ||

బ్రహ్మరాక్షసకూష్మాండాః ప్రణశ్యంతి దూరతః |
భూర్జే వా తాడపత్రే వా దుర్గహేరంబమాలిఖేత్ || 14 ||

కరమూలే ధృతం యేన కరస్థాః సర్వసిద్ధయః |
ఏకమావర్తనం భక్త్యా పఠేన్నిత్యం తు యో నరః || 15 ||

కల్పకోటిసహస్రాణి శివలోకే మహీయతే |
లింగదానసహస్రాణి పృథ్వీదానశతాని || 16 ||

గజదానసహస్రం గణేశస్తవనాత్ ఫలమ్ || 17 ||

ఇతి శ్రీపద్మపురాణే గణేశదివ్యదుర్గస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |