శ్రీ గణేశ పంచచామర స్తోత్రం – Sri Ganesha Pancha Chamara Stotram

నమో గణాధిపాయ తే త్వయా జగద్వినిర్మితం
నిజేచ్ఛయా పాల్యతేఽధునా వశే తవ స్థితమ్ |
త్వమంతరాత్మకోఽస్యముష్య తన్మయి స్థితః పునీహి
మాం జగత్పతేఽంబికాతనూజ నిత్య శాంకరే || 1 ||

గణేశ్వరః కృపానిధిః జగత్పతిః పరాత్పరః
ప్రభుః స్వలీలయాఽభవచ్ఛివాన్మదావళాననః |
గిరీంద్రజాతనూభవస్తమేవ సర్వకర్మసు
ప్రపూజయంతి దేహినః సమాప్నువంతి చేప్సితమ్ || 2 ||

చతుఃపుమర్థదాయిభిః చతుష్కరైర్విలంబినా
సహోదరేణ సోదరేణ పద్మజాండ సంతతేః |
పదద్వయేన చాపదాం నివారకేణ భాసురం
భజే భవాత్మజం ప్రభుం ప్రసన్నవక్త్రమద్వయమ్ || 3 ||

బలిష్ఠమూషికాధిరాజపృష్ఠనిష్ఠవిష్ఠర-
-
ప్రతిష్ఠితం గణప్రబర్హపారమేష్ఠ్యశోభితమ్ |
గరిష్ఠమాత్మభక్తకార్య విఘ్నవర్గ భంజనే
పటిష్ఠమాశ్రితావనే భజామి విఘ్ననాయకమ్ || 4 ||

భజామి శూర్పకర్ణమగ్రజం గుహస్య శంకరా-
-
త్మజం గజాననం సమస్తదేవబృందవందితమ్ |
మహాంతరాయశాంతిదం మతిప్రదం మనీషిణాం
గతిం శ్రుతిస్మృతిస్తుతం గణేశ్వరం మదీశ్వరమ్ || 5 ||

యదంఘ్రిపల్లవస్మృతిర్నిరంతరాయ సిద్ధిదా
యమేవ బుద్ధిశాలినః స్మరంత్యహర్నిశం హృది |
యమాశ్రితస్తరత్యలంఘ్య కాలకర్మబంధనం
తమేవ చిత్ సుఖాత్మకం భజామి విఘ్ననాయకమ్ || 6 ||

కరాంబుజైః స్ఫురద్వరాభయాక్షసూత్ర పుస్తకం
సృణిం సబీజపూరకాబ్జపాశదంతమోదకాన్ |
వహన్ కిరీటకుండలాది దివ్యభూషణోజ్జ్వలో
గజాననో గణాధిపః ప్రభుర్జయత్యహర్నిశమ్ || 7 ||

గిరీంద్రజామహేశయోః పరస్పరానురాగజం
నిజానుభూతచిత్సుఖం సురైరుపాస్య దైవతమ్ |
గణేశ్వరం గురుం గుహస్య విఘ్నవర్గఘాతినం
గజాననం భజామ్యహం దైవమన్యమాశ్రయే || 8 ||

గణేశపంచచామరస్తుతిం పఠధ్వమాదరాత్
మనీషితార్థదాయకం మనీషిణః కలౌ యుగే |
నిరంతరాయసిద్ధిదం చిరంతనోక్తిసమ్మతం
నిరంతరం గణేశభక్తి శుద్ధచిత్తవృత్తయః || 9 ||

ఇతి శ్రీసుబ్రహ్మణ్యయోగి విరచితా శ్రీగణేశపంచచామరస్తుతిః సంపూర్ణం |