శ్రీ గణేశ మంత్రప్రభావ స్తుతిః – Sri Ganesha Mantra Prabhava Stuti –

ఓమిత్యాదౌ వేదవిదో యం ప్రవదంతి
బ్రహ్మాద్యా యం లోకవిధానే ప్రణమంతి |
యోఽంతర్యామీ ప్రాణిగణానాం హృదయస్థః
తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || 1 ||

గంగాగౌరీశంకరసంతోషకవృత్తం
గంధర్వాలీగీతచరిత్రం సుపవిత్రమ్ |
యో దేవానామాదిరనాదిర్జగదీశః
తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || 2 ||

గచ్ఛేత్సిద్ధిం యన్మనుజాపీ కార్యాణాం
గంతా పారం సంసృతిసింధోర్యద్వేత్తా |
గర్వగ్రంథేర్యః కిల భేత్తా గణరాజః
తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || 3 ||

తణ్యేత్యుచ్చైర్వర్ణజమాదౌ పూజార్థం
యద్యంత్రాంతః పశ్చిమకోణే నిర్దిష్టమ్ |
బీజం ధ్యాతుః పుష్టిదమాథ్వరణవాక్యైః
తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || 4 ||

పద్భ్యాం పద్మశ్రీమదహృద్భ్యాం ప్రత్యూషే
మూలాధారాంభోరుహ భాస్వద్భానుభ్యామ్ |
యోగీ యస్య ప్రత్యహమజపార్పణదక్షః
తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || 5 ||

తత్త్వం యస్య శ్రుతిగురువాక్యైరధిగత్య
జ్ఞానీ ప్రారబ్ధానుభవాంతే నిజధామ |
శాంతావిద్యస్తత్కృతబోధః స్వయమీయాత్
తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || 6 ||

యే యే భోగా లోకహితార్థాః సపుమార్థాః
యే యే యోగాః సాధ్యసులోకాః సుకృతార్థాః |
తే సర్వే స్యుర్యన్మనుజపతః పురుషాణాం
తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || 7 ||

నత్వా నిత్యం యస్య పదాబ్జం ముహురర్థీ
నిర్ద్వైతాత్మాఖండసుఖః స్యాద్ధతమోహః |
కామాన్ ప్రాప్నోతీతి కిమాశ్చర్యమిదానీం
తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || 8 ||

మస్తప్రోద్యచ్చంద్రకిశోరం కరివక్త్రం
పుస్తాక్షస్రక్పాశ సృణీస్ఫీతకరాబ్జమ్ |
శూర్పశ్రోత్రం సుందరగాత్రం శివపుత్రం
తం విఘ్నేశం దుఃఖవినాశం కలయామి || 9 ||

సిద్ధాంతార్థాం సిద్ధిగణేశస్తుతిమేనాం
సుబ్రహ్మణ్యాహ్వయసూర్యుక్తామనుయుక్తామ్ |
ఉక్త్వా శ్రుత్వాపేక్షితకార్యం నిర్విఘ్నం
ముక్త్వా మోహం బోధముపేయాత్తద్భక్తః || 10 ||

ఇతి శ్రీసుబ్రహ్మణ్యయోగి కృత శ్రీగణేశమంత్రప్రభావ స్తుతిః |