శ్రీ గణేశ మూలమంత్రపదమాలా స్తోత్రం – Sri Ganesha Moola Mantra Pada Mala Stotram

ఓమిత్యేతదజస్య కంఠవివరం భిత్వా బహిర్నిర్గతం
చోమిత్యేవ సమస్తకర్మ ఋషిభిః ప్రారభ్యతే మానుషైః |
ఓమిత్యేవ సదా జపంతి యతయః స్వాత్మైకనిష్ఠాః పరం
చోంకారాకృతివక్త్రమిందునిటిలం విఘ్నేశ్వరం భవాయే || 1 ||

శ్రీం బీజం శ్రమదుఃఖజన్మమరణవ్యాధ్యాధిభీనాశకం
మృత్యుక్రోధనశాంతిబిందువిలసద్ వర్ణాకృతి శ్రీప్రదమ్ |
స్వాంతస్థాత్మశరస్య లక్ష్యమజరస్వాత్మావబోధప్రదం
శ్రీశ్రీనాయకసేవితేభవదనప్రేమాస్పదం భావయే || 2 ||

హ్రీం బీజం హృదయత్రికోణవిలసన్మధ్యాసనస్థం సదా
చాకాశానలవామలోచననిశానాథార్ధవర్ణాత్మకమ్ |
మాయాకార్యజగత్ ప్రకాశకముమారూపం స్వశక్తిప్రదం
మాయాతీతపదప్రదం హృది భజే లోకేశ్వరారాధితమ్ || 3 ||

క్లీం బీజం కలిధాతువత్ కలయతాం సర్వేష్టదం దేహినాం
ధాతృక్ష్మాయుతశాంతిబిందువిలసద్వర్ణాత్మకం కామదమ్ |
శ్రీకృష్ణప్రియమిందిరాసుతమనఃప్రీత్యేకహేతుం పరం
హృత్పద్మే కలయే సదా కలిహరం కాలారిపుత్రప్రియమ్ || 4 ||

గ్లౌం బీజం గుణరూపనిర్గుణపరబ్రహ్మాదిశక్తేర్మహా-
-
హంకారాకృతిదండినీప్రియమజశ్రీనాథరుద్రేష్టదమ్ |
సర్వాకర్షిణిదేవరాజభువనార్ణేంద్వాత్మకం శ్రీకరం
చిత్తే విఘ్ననివారణాయ గిరిజాజాతప్రియం భావయే || 5 ||

గంగాసుతం గంధముఖోపచార-
-
ప్రియం ఖగారోహణభాగినేయమ్ |
గంగాసుతాద్యం వరగంధతత్త్వ-
-
మూలాంబుజస్థం హృది భావయేఽహమ్ || 6 ||

గణపతయే వరగుణనిధయే
సురగణపతయే నతజనతతయే |
మణిగణభూషితచరణయుగా-
-
శ్రితమలహరణే చణ తే నమః || 7 ||

వరాభయే మోదకమేకదంతం
కరాంబుజాతైః సతతం ధరంతమ్ |
వరాంగచంద్రం పరభక్తిసాంద్రైః
జనైర్భజంతం కలయే సదాఽంతః || 8 ||

వరద నతజనానాం సంతతం వక్రతుండ
స్వరమయనిజగాత్ర స్వాత్మబోధైకహేతో |
కరలసదమృతాంభః పూర్ణపత్రాద్య మహ్యం
గరగలసుత శీఘ్రం దేహి మద్బోధమీడ్యమ్ || 9 ||

సర్వజనం పరిపాలయ శర్వజ
పర్వసుధాకరగర్వహర |
పర్వతనాథసుతాసుత పాలయ
ఖర్వం మా కురు దీనమిమమ్ || 10 ||

మేదోఽస్థిమాంసరుధిరాంత్రమయే శరీరే
మేదిన్యబగ్నిమరుదంబరలాస్యమానే |
మే దారుణం మదముఖాఘముమాజ హృత్వా
మేధాహ్వయాసనవరే వస దంతివక్త్ర || 11 ||

వశం కురు త్వం శివజాత మాం తే
వశీకృతాశేషసమస్తలోక |
వసార్ణసంశోభితమూలపద్మ-
-
లసచ్ఛ్రియాఽలింగిత వారణాస్య || 12 ||

ఆనయాశు పదవారిజాంతికం
మాం నయాదిగుణవర్జితం తవ |
హానిహీనపదజామృతస్య తే
పానయోగ్యమిభవక్త్ర మాం కురు || 13 ||

స్వాహాస్వరూపేణ విరాజసే త్వం
సుధాశనానాం ప్రియకర్మణీడ్య |
స్వధాస్వరూపేణ తు పిత్ర్యకర్మ-
-
ణ్యుమాసుతేజ్యామయ విశ్వమూర్తే || 14 ||

అష్టావింశతివర్ణపత్రలసితం హారం గణేశప్రియం
కష్టాఽనిష్టహరం చతుర్దశపదైః పుష్పైర్మనోహారకమ్ |
తుష్ట్యాదిప్రదసద్గురూత్తమపదాంభోజే చిదానందదం
శిష్టేష్టోఽహమనంతసూత్రహృదయాబద్ధం సుభక్త్యార్పయే || 15 ||

ఇతి శ్రీఅనంతానందనాథకృత శ్రీ గణేశ మూలమంత్రపదమాలా స్తోత్రమ్ |