శ్రీ ఏకదంతస్తోత్రం – Sri Ekadanta stotram

గృత్సమద ఉవాచ |
మదాసురం సుశాంతం వై దృష్ట్వా విష్ణుముఖాః సురాః |
భృగ్వాదయశ్చ యోగీంద్రా ఏకదంతం సమాయయుః || 1 ||

ప్రణమ్య తం ప్రపూజ్యాదౌ పునస్తే నేమురాదరాత్ |
తుష్టువుర్ హర్షసంయుక్తా ఏకదంతం గజాననమ్ || 2 ||

దేవర్షయ ఊచుః |
సదాత్మరూపం సకలాదిభూత-
-
మమాయినం సోఽహమచింత్యబోధమ్ |
అథాదిమధ్యాంత విహీనమేకం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || 3 ||

అనంత చిద్రూపమయం గణేశ-
-
మభేదభేదాది విహీనమాద్యమ్ |
హృది ప్రకాశస్య ధరం స్వధీస్థం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || 4 ||

సమాధిసంస్థం హృది యోగినాం తు
ప్రకాశరూపేణ విభాంతమేవమ్ |
సదా నిరాలంబ సమాధిగమ్యం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || 5 ||

స్వబింబభావేన విలాసయుక్తం
ప్రకృత్య మాయాం వివిధస్వరూపమ్ |
సువీర్యకం తత్ర దదాతి యో వై
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || 6 ||

యదీయ వీర్యేణ సమర్థభూతం
స్వమాయయా సంరచితం విశ్వమ్ |
తురీయకం హ్యాత్మకవిత్తిసంజ్ఞం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || 7 ||

త్వదీయ సత్తాధరమేకదంతం
గుణేశ్వరం యం గుణబోధితారమ్ |
భజంత ఆద్యం తమజం త్రిసంస్థా-
-
స్తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || 8 ||

తతస్త్వయా ప్రేరితనాదకేన
సుషుప్తిసంజ్ఞం రచితం జగద్వై |
సమానరూపం తథైకభూతం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || 9 ||

తదేవ విశ్వం కృపయా ప్రభూతం
ద్విభావమాదౌ తమసా విభాతమ్ |
అనేకరూపం తథైకభూతం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || 10 ||

తతస్త్వయా ప్రేరితకేన సృష్టం
సుసూక్ష్మభావం జగదేకసంస్థమ్ |
సుసాత్త్వికం స్వప్నమనంతమాద్యం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || 11 ||

తత్ స్వప్నమేవం తపసా గణేశ
సుసిద్ధిరూపం ద్వివిధం బభూవ |
సదైకరూపం కృపయా తే యత్
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || 12 ||

త్వదాజ్ఞయా తేన సదా హృదిస్థ
తథా సుసృష్టం జగదంశరూపమ్ |
విభిన్నజాగ్రన్మయమప్రమేయం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || 13 ||

తదేవ జాగ్రద్రజసా విభాతం
విలోకితం త్వత్ కృపయా స్మృతేశ్చ |
బభూవ భిన్నం సదైకరూపం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || 14 ||

తదేవ సృష్ట్వా ప్రకృతిస్వభావాత్
తదంతరే త్వం విభాసి నిత్యమ్ |
ధియః ప్రదాతా గణనాథ ఏక-
-
స్తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || 15 ||

సర్వే గ్రహా భాని యదాజ్ఞయా
ప్రకాశరూపాణి విభాంతి ఖే వై |
భ్రమంతి నిత్యం స్వవిహారకార్యాత్
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || 16 ||

త్వదాజ్ఞయా సృష్టికరో విధాతా
త్వదాజ్ఞయా పాలక ఏవ విష్ణుః |
త్వదాజ్ఞయా సంహరకో హరో వై
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || 17 ||

యదాజ్ఞయా భూస్తు జలే ప్రసంస్థా
యదాజ్ఞయాఽఽపః ప్రవహంతి నద్యః |
స్వతీరసంస్థశ్చ కృతః సముద్ర-
-
స్తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || 18 ||

యదాజ్ఞయా దేవగణా దివిస్థా
యచ్ఛంతి వై కర్మఫలాని నిత్యమ్ |
యదాజ్ఞయా శైలగణాః స్థిరా వై
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || 19 ||

యదాజ్ఞయా శేష ఇలాధరో వై
యదాజ్ఞయా మోహద ఏవ కామః |
యదాజ్ఞయా కాలధరోఽర్యమా
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || 20 ||

యదాజ్ఞయా వాతి విభాతి వాయుః
యదాజ్ఞయా అగ్నిర్ జఠరాదిసంస్థః |
యదాజ్ఞయేదం సచరాచరం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || 21 ||

తదంతరిక్షం స్థితమేకదంతం
త్వదాజ్ఞయా సర్వమిదం విభాతి |
అనంతరూపం హృది బోధకం త్వాం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || 22 ||

సుయోగినో యోగబలేన సాధ్యం
ప్రకుర్వతే కః స్తవనే సమర్థః |
అతః ప్రణామేన సుసిద్ధిదోఽస్తు
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || 23 ||

గృత్సమద ఉవాచ |
ఏవం స్తుత్వా గణేశానం దేవాః సమునయః ప్రభుమ్ |
తూష్ణీం భావం ప్రపద్యైవ ననృతుర్ హర్షసంయుతాః || 24 ||

తానువాచ ప్రీతాత్మా దేవర్షీణాం స్తవేన వై |
ఏకదంతో మహాభాగాన్ దేవర్షీన్ భక్తవత్సలః || 25 ||

ఏకదంత ఉవాచ |
స్తోత్రేణాహం ప్రసన్నోఽస్మి సురాః సర్షిగణాః ఖలు |
వృణుధ్వం వరదోఽహం వో దాస్యామి మనసీప్సితమ్ || 26 ||

భవత్ కృతం మదీయం యత్ స్తోత్రం ప్రీతిప్రదం తత్ |
భవిష్యతి సందేహః సర్వసిద్ధిప్రదాయకమ్ || 27 ||

యద్యదిచ్ఛతి తత్తద్వై ప్రాప్నోతి స్తోత్రపాఠకః |
పుత్రపౌత్రాదికం సర్వం కలత్రం ధనధాన్యకమ్ || 28 ||

గజాశ్వాదికమత్యంతం రాజ్యభోగాదికం ధ్రువమ్ |
భుక్తిం ముక్తిం యోగం వై లభతే శాంతిదాయకమ్ || 29 ||

మారణోచ్చాటనాదీని రాజ్యబంధాదికం యత్ |
పఠతాం శృణ్వతాం నృణాం భవేత్తద్బంధహీనతా || 30 ||

ఏకవింశతివారం యః శ్లోకానేవైకవింశతిమ్ |
పఠేద్వై హృది మాం స్మృత్వా దినాని త్వేకవింశతిమ్ || 31 ||

తస్య దుర్లభం కించిత్త్రిషు లోకేషు వై భవేత్ |
అసాధ్యం సాధయేన్మర్త్యః సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || 32 ||

నిత్యం యః పఠతి స్తోత్రం బ్రహ్మీభూతః వై నరః |
తస్య దర్శనతః సర్వే దేవాః పూతా భవంతి || 33 ||

ఏవం తస్య వచః శ్రుత్వా ప్రహృష్టా అమరర్షయః |
ఊచుః కరపుటాః సర్వే భక్త్యా యుక్తా గజాననమ్ || 34 ||

ఇతి శ్రీముద్గలపురాణే ఏకదంతచరితే పంచపంచాశత్తమోఽధ్యాయే శ్రీ ఏకదంత స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |