శ్రీ విఘ్నేశ్వర షోడశనామ స్తోత్రం – Sri Vighneshwara Shodasha Nama Stotram

సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః |
లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో వినాయకః || 1 || [గణాధిపః]

ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షః ఫాలచంద్రో గజాననః |
వక్రతుండః శూర్పకర్ణో హేరంబః స్కందపూర్వజః || 2 ||

షోడశైతాని నామాని యః పఠేచ్ఛృణుయాదపి |
విద్యారంభే వివాహే ప్రవేశే నిర్గమే తథా |
సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య జాయతే || 3 ||