హేరంబ స్తోత్రం - Heramba Ganapati Stotram

గౌర్యువాచ |
గజానన జ్ఞానవిహారకానిన్

మాం జానాసి పరావమర్షామ్ |
గణేశ రక్షస్వ చేచ్ఛరీరం
త్యజామి సద్యస్త్వయి భక్తియుక్తా || 1 |

విఘ్నేశ హేరంబ మహోదర ప్రియ
లంబోదర ప్రేమవివర్ధనాచ్యుత |
విఘ్నస్య హర్తాఽసురసంఘహర్తా
మాం రక్ష దైత్యాత్త్వయి భక్తియుక్తామ్ || 2 ||

కిం సిద్ధిబుద్ధిప్రసరేణ మోహ-
-
యుక్తోఽసి కిం వా నిశి నిద్రితోఽసి |
కిం లక్షలాభార్థవిచారయుక్తః
కిం మాం విస్మృత్య సుసంస్థితోఽసి || 3 ||

కిం భక్తసంగేన దేవదేవ
నానోపచారైశ్చ సుయంత్రితోఽసి |
కిం మోదకార్థే గణపాద్భృతోఽసి
నానావిహారేషు వక్రతుండ || 4 ||

స్వానందభోగేషు పరిహృతోఽసి
దాసీం విస్మృత్య మహానుభావ |
ఆనంత్యలీలాసు లాలసోఽసి
కిం భక్తరక్షార్థసుసంకటస్థః || 5 ||

అహో గణేశామృతపానదక్షా-
-
మరైస్తథా వాసురపైః స్మృతోఽసి |
తదర్థనానావిధిసంయుతోఽసి
విసృజ్య మాం దాసీమనన్యభావామ్ || 6 ||

రక్షస్వ మాం దీనతమా పరేశ
సర్వత్ర చిత్తేషు సంస్థితస్త్వమ్ |
ప్రభో విలంబేన వినాయకోఽసి
బ్రహ్మేశ కిం దేవ నమో నమస్తే || 7 ||

భక్తాభిమానీతి నామ ముఖ్యం
వేదే త్వభావాన్ నహి చేన్మహాత్మన్ |
ఆగత్య హత్వాఽదితిజం సురేశ
మాం రక్ష దాసీం హృది పాదనిష్ఠామ్ || 8 ||

అహో దూరం తవ కించిదేవ
కథం బుద్ధీశ సమాగతోఽసి |
సుచింత్యదేవ ప్రజహామి దేహం
యశః కరిష్యే విపరీతమేవమ్ || 9 ||

రక్ష రక్ష దయాసింధోఽపరాధాన్మే క్షమస్వ |
క్షణే క్షణే త్వహం దాసీ రక్షితవ్యా విశేషతః || 10 ||

స్తువత్యామేవ పార్వత్యాం శంకరో బోధసంయుతః |
బభూవ గణపానాం వై శ్రుత్వా హాహారవం విధేః || 11 ||

గణేశం మనసా స్మృత్వా వృషారూఢః సమాయయౌ |
క్షణేన దైత్యరాజం తం దృష్ట్వా డమరుణా హనత్ || 12 ||

తతః సోఽపి శివం వీక్ష్యాలింగితుం ధావితోఽభవత్ |
శివస్య శూలికాదీని శస్త్రాణి కుంఠితాని వై || 13 ||

తం దృష్ట్వా పరమాశ్చర్యం భయభీతో మహేశ్వరః |
సస్మార గణపం సోఽపి నిర్విఘ్నార్థం ప్రజాపతే || 14 ||

ఇతి ముద్గలపురాణే హేరంబ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |