శ్రీ గణేశ కవచం – Sri Ganesha Kavacham

గౌర్యువాచ |
ఏషోఽతిచపలో దైత్యాన్ బాల్యేఽపి నాశయత్యహో |
అగ్రే కిం కర్మ కర్తేతి జానే మునిసత్తమ || 1 ||

దైత్యా నానావిధా దుష్టాః సాధుదేవద్రుహః ఖలాః |
అతోఽస్య కంఠే కించిత్త్వం రక్షార్థం బద్ధుమర్హసి || 2 ||

మునిరువాచ |
ధ్యాయేత్ సింహగతం వినాయకమముం దిగ్బాహుమాద్యే యుగే
త్రేతాయాం తు మయూరవాహనమముం షడ్బాహుకం సిద్ధిదమ్ |
ద్వాపారే తు గజాననం యుగభుజం రక్తాంగరాగం విభుం
తుర్యే తు ద్విభుజం సితాంగరుచిరం సర్వార్థదం సర్వదా || 3 ||

వినాయకః శిఖాం పాతు పరమాత్మా పరాత్పరః |
అతిసుందరకాయస్తు మస్తకం సుమహోత్కటః || 4 ||

లలాటం కశ్యపః పాతు భ్రూయుగం తు మహోదరః |
నయనే ఫాలచంద్రస్తు గజాస్యస్త్వోష్ఠపల్లవౌ || 5 ||

జిహ్వాం పాతు గణక్రీడశ్చిబుకం గిరిజాసుతః |
వాచం వినాయకః పాతు దంతాన్ రక్షతు దుర్ముఖః || 6 ||

శ్రవణౌ పాశపాణిస్తు నాసికాం చింతితార్థదః |
గణేశస్తు ముఖం కంఠం పాతు దేవో గణంజయః || 7 ||

స్కంధౌ పాతు గజస్కంధః స్తనౌ విఘ్నవినాశనః |
హృదయం గణనాథస్తు హేరంబో జఠరం మహాన్ || 8 ||

ధరాధరః పాతు పార్శ్వౌ పృష్ఠం విఘ్నహరః శుభః |
లింగం గుహ్యం సదా పాతు వక్రతుండో మహాబలః || 9 ||

గణక్రీడో జానుజంఘే ఊరూ మంగళమూర్తిమాన్ |
ఏకదంతో మహాబుద్ధిః పాదౌ గుల్ఫౌ సదాఽవతు || 10 ||

క్షిప్రప్రసాదనో బాహూ పాణీ ఆశాప్రపూరకః |
అంగుళీశ్చ నఖాన్ పాతు పద్మహస్తోఽరినాశనః || 11 ||

సర్వాంగాని మయూరేశో విశ్వవ్యాపీ సదాఽవతు |
అనుక్తమపి యత్స్థానం ధూమకేతుః సదాఽవతు || 12 ||

ఆమోదస్త్వగ్రతః పాతు ప్రమోదః పృష్ఠతోఽవతు |
ప్రాచ్యాం రక్షతు బుద్ధీశ ఆగ్నేయ్యాం సిద్ధిదాయకః || 13 ||

దక్షిణస్యాముమాపుత్రో నైరృత్యాం తు గణేశ్వరః |
ప్రతీచ్యాం విఘ్నహర్తాఽవ్యాద్ వాయవ్యాం గజకర్ణకః || 14 ||

కౌబేర్యాం నిధిపః పాయాదీశాన్యామీశనందనః |
దివాఽవ్యాదేకదంతస్తు రాత్రౌ సంధ్యాసు విఘ్నహృత్ || 15 ||

రాక్షసాసురభేతాళగ్రహభూతపిశాచతః |
పాశాంకుశధరః పాతు రజఃసత్త్వతమః స్మృతీః || 16 ||

జ్ఞానం ధర్మం లక్ష్మీం లజ్జాం కీర్తిం తథా కులమ్ |
వపుర్ధనం ధాన్యం గృహాన్ దారాన్ సుతాన్ సఖీన్ || 17 ||

సర్వాయుధధరః పౌత్రాన్ మయూరేశోఽవతాత్సదా |
కపిలోఽజావికం పాతు గజాశ్వాన్వికటోఽవతు || 18 ||

భూర్జపత్రే లిఖిత్వేదం యః కంఠే ధారయేత్ సుధీః |
భయం జాయతే తస్య యక్షరక్షఃపిశాచతః || 19 ||

త్రిసంధ్యం జపతే యస్తు వజ్రసారతనుర్భవేత్ |
యాత్రాకాలే పఠేద్యస్తు నిర్విఘ్నేన ఫలం లభేత్ || 20 ||

యుద్ధకాలే పఠేద్యస్తు విజయం చాప్నుయాద్ ధ్రువమ్ |
మారణోచ్చాటనాకర్షస్తంభమోహనకర్మణి || 21 ||

సప్తవారం జపేదేతద్ దినానామేకవింశతిః |
తత్తత్ ఫలమవాప్నోతి సాధకో నాత్ర సంశయః || 22 ||

ఏకవింశతివారం పఠేత్తావద్దినాని యః |
కారాగృహగతం సద్యో రాజ్ఞా వధ్యం మోచయేత్ || 23 ||

రాజదర్శనవేలాయాం పఠేదేతత్ త్రివారతః |
రాజానం వశం నీత్వా ప్రకృతీశ్చ సభాం జయేత్ || 24 ||

ఇదం గణేశకవచం కశ్యపేన సమీరితమ్ |
ముద్గలాయ తేనాథ మాండవ్యాయ మహర్షయే || 25 ||

మహ్యం ప్రాహ కృపయా కవచం సర్వసిద్ధిదమ్ |
దేయం భక్తిహీనాయ దేయం శ్రద్ధావతే శుభమ్ || 26 ||

అనేనాస్య కృతా రక్షా బాధాఽస్య భవేత్ క్వచిత్ |
రాక్షసాసురభేతాలదైత్యదానవసంభవా || 27 ||

ఇతి శ్రీగణేశపురాణే ఉత్తరఖండే బాలక్రీడాయాం షడశీతితమేఽధ్యాయే గణేశ కవచమ్ |