శ్రీ రత్నగర్భ గణేశ విలాస స్తుతిః – Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stuti

వామదేవతనూభవం నిజవామభాగసమాశ్రితం
వల్లభామాశ్లిష్య తన్ముఖవల్గువీక్షణదీక్షితమ్ |
వాతనందన వాంఛితార్థవిధాయినం సుఖదాయినం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 1 ||

కారణం జగతాం కలాధరధారిణం శుభకారిణం
కాయకాంతి జితారుణం కృతభక్తపాపవిదారిణమ్ |
వాదివాక్ సహకారిణం వారాణసీసంచారిణం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 2 ||

మోహసాగరతారకం మాయావికుహనావారకం
మృత్యుభయపరిహారకం రిపుకృత్యదోషనివారకమ్ |
పూజకాశాపూరకం పుణ్యార్థసత్ కృతికారకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 3 ||

ఆఖుదైత్యరథాంగమరుణమయూఖమర్థి సుఖార్థినం
శేఖరీకృత చంద్రరేఖముదారసుగుణమదారుణమ్ |
శ్రీఖనిం శ్రితభక్తనిర్జరశాఖినం లేఖావనం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 4 ||

తుంగమూషకవాహనం సురపుంగవారి విమోహనం
మంగళాయతనం మహాజనభృంగశాంతివిధాయినమ్ |
అంగజాంతకనందనం సుఖభృంగపద్మోదంచనం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 5 ||

రాఘవేశ్వరరక్షకం రక్షౌఘశిక్షణదక్షకం
శ్రీఘనం శ్రితమౌనివచనామోఘతాసంపాదనమ్ |
శ్లాఘనీయదయాగుణం మఘవత్తపః ఫలపూరణం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 6 ||

కంచనశ్చ్యుతిగోప్యభావమకించనాంశ్చ దయారసైః
సించతా నిజవీక్షణేన సమంచితార్థసుఖాస్పదమ్ |
పంచవక్త్రసుతం సురద్విడ్వంచనాధృత కౌశలం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 7 ||

యచ్ఛతక్రతుకామితం ప్రాయచ్ఛదర్చితమాదరాద్

యచ్ఛతచ్ఛదసామ్యమన్వనుగచ్ఛతీచ్ఛతి సౌహృదమ్ |
తచ్ఛుభంయుకరాంబుజం తవ దిక్పతిశ్రియమర్థినే
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 8 ||

రాజరాజ కిరీటకోటి విరాజమాన మణిప్రభా
పుంజరంజితమంజులాంఘ్రి సరోజమజ వృజినాపహమ్ |
భంజకం దివిషద్ద్విషామనురంజకం మునిసంతతేః
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 9 ||

శిష్టకష్టనిబర్హణం సురజుష్టనిజపదవిష్టరం
దుష్టశిక్షణధూర్వహం మునిపుష్టితుష్టీష్టప్రదమ్ |
అష్టమూర్తిసుతం సుకరుణావిష్టమవినష్టాదరం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 10 ||

శుంఠశుష్క వితర్కహరణాకుంఠశక్తిదమర్థినే
శాఠ్యవిరహితవితరణం శ్రీకంఠకృతసంభాషణమ్ |
కాఠకశ్రుతిగోచరం కృతమాఠపత్యపరీక్షణం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 11 ||

పుండరీకకృతాననం శశిఖండకలితశిఖండకం
కుండలీశ్వరమండితోదరమండజేశాభీష్టదమ్ |
దండపాణిభయాపహం మునిమండలీ పరిమండనం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 12 ||

గూఢమామ్నాయాశయం పరిలీఢమర్థిమనోరథైః
గాఢమాశ్లిష్టం గిరీశ గిరీశజాభ్యాం సాదరమ్ |
ప్రౌఢసరసకవిత్వసిద్ధిద మూఢనిజభక్తావనం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 13 ||

పాణిధృతపాశాంకుశం గీర్వాణగణసందర్శకం
శోణదీధితిమప్రమేయమపర్ణయా పరిపోషితమ్ |
కాణఖంజకుణీష్టదం విశ్రాణితద్విజనామితం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 14 ||

భూతభవ్యభవద్విభుం పరిధూతపాతకమీశసం-
-
జాతమంఘ్రి విలాస జితకంజాతమజితమరాతిభిః |
శీతరశ్మిరవీక్షణం నిర్గీతమామ్నాయోక్తిభిః
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 15 ||

ప్రార్థనీయపదం మహాత్మభిరర్థితం పురవైరిణా-
-
ఽనాథవర్గమనోరథానపి సార్థయంతమహర్నిశమ్ |
పాంథసత్పథదర్శకం గణనాథమస్మద్దైవతం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 16 ||

ఖేదశామకసుచరితం స్వాభేదబోధకమద్వయం
మోదహేతుగుణాకరం వాగ్వాదవిజయదమైశ్వరమ్ |
శ్రీమదనుపమసౌహృదం మదనాశకం రిపుసంతతేః
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 17 ||

ముగ్ధమౌగ్ధ్యనివర్తకం రుచిముగ్ధముర్వనుకంపయా
దిగ్ధముద్ధృత పాదనత జనముద్ధరంతమిమం మామ్ |
శుద్ధచిత్సుఖవిగ్రహం పరిశుద్ధవృత్త్యభిలక్షితం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 18 ||

సానుకంపమనారతం మునిమానసాబ్జమరాలకం
దీనదైన్యవినాశకం సితభానురేఖాశేఖరమ్ |
గానరసవిద్గీతసుచరితమేనసామపనోదకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 19 ||

కోపతాపనిరాసకం సామీప్యదం నిజసత్కథా-
-
లాపినాం మనుజాపి జనతాపాపహరమఖిలేశ్వరమ్ |
సాపరాధిజనాయశాపదమాపదామపహారకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 20 ||

రిఫ్ఫగేషు ఖగేషు జాతో దుష్ఫలం సమవాప్నుయాత్
సత్ఫలాయ గణేశమర్చతు నిష్ఫలం తదర్పణమ్ |
యః ఫలీభూతః క్రతూనాం తత్ఫలానామీశ్వరం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 21 ||

అంబరం యద్వద్వినిర్మలమంబుదైరాచ్ఛాద్యతే
బింబభూతమముష్య జగతః సాంబసుతమజ్ఞానతః |
తం బహిః సంగూహితం హేరంబమాలంబం సతాం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 22 ||

దంభకర్మాచరణకృత సౌరంభయాజిముఖే మను-
-
స్తంభకారిణమంగనాకుచకుంభపరిరంభాతురైః |
శంభుసుతమారాధితం కృతిసంభవాయ కామిభిః
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 23 ||

స్తౌమి భూతగణేశ్వరం సప్రేమమాత్మస్తుతిపరే
కామితప్రదమర్థినే ధృతసోమమభయదమాశ్వినే |
శ్రీమతా నవరాత్రదీక్షోద్దామవైభవభావితం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 24 ||

ఆయురారోగ్యాదికామితదాయినం ప్రతిహాయనం
శ్రేయసే సర్వైర్యుగాదౌ భూయసే సంభావితమ్ |
కాయజీవవియోగ కాలాపాయహరమంత్రేశ్వరం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 25 ||

వైరిషట్కనిరాసకం కామారికామితజీవితం
శౌరిచింతాహారకం కృతనారికేలాహారకమ్ |
దూరనిర్జితపాతకం సంసారసాగరసేతుకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 26 ||

కాలకాలకలాభవం కలికాలికాఘవిరోధినం
మూలభూతమముష్యజగతః శ్రీలతోపఘ్నాయితమ్ |
కీలకం మంత్రాదిసిద్ధేః పాలకం మునిసంతతేః
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 27 ||

భావుకారంభావసరసంభావితం భర్గేప్సితం
సేవకావనదీక్షితం సహభావమోజస్తేజసోః |
పావనం దేవేషు సామస్తావకేష్టవిధాయకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 28 ||

కాశికాపురకలితనివసతిమీశమస్మచ్చేతసః
పాశిశిక్షాపారవశ్యవినాశకం శశిభాసకమ్ |
కేశవాదిసమర్చితం గౌరీశగుప్తమహాధనం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 29 ||

పేషకం పాపస్య దుర్జనశోషకం సువిశేషకం
పోషకం సుజనస్య సుందరవేషకం నిర్దోషకమ్ |
మూషకం త్వధిరుహ్య భక్తమనీషిత ప్రతిపాదకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 30 ||

వాసవాదిసురార్చితం కృతవాసుదేవాభీప్సితం
భాసమానమురుప్రభాభిరుపాసకాధికసౌహృదమ్ |
హ్రాసకం దురహంకృతేర్నిర్యాసకం రక్షస్తతేః
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 31 ||

బాహులేయగురుం త్రయీ యం ప్రాహ సర్వగణేశ్వరం
గూహితం మునిమానసైరవ్యాహతాధికవైభవమ్ |
ఆహితాగ్నిహితం మనీషిభిరూహితం సర్వత్ర తం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 32 ||

కేళిజితసురశాఖినం సురపాలపూజితపాదుకం
వ్యాళపరిబృఢ కంకణం భక్తాళిరక్షణదీక్షితమ్ |
కాళికాతనయం కళానిధిమౌళిమామ్నాయస్తుతం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 33 ||

దక్షిణేన సురేషు దుర్జనశిక్షణేషు పటీయసా
రక్షసామపనోదకేన మహోక్షవాహప్రేయసా |
రక్షితా వయమక్షరాష్టకలక్షజపతో యేన వై
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 34 ||

రత్నగర్భగణేశ్వరస్తుతి నూత్నపద్యతతిం పఠే-
-
ద్యత్నవాన్యః ప్రతిదినం ద్రాక్ప్రత్నవాక్సదృశార్థదామ్ |
రత్నరుక్మసుఖోచ్ఛ్రయం సాపత్నవిరహితమాప్నుయాద్

వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్ననివారణమ్ || 35 ||

సిద్ధినాయకసంస్తుతిం సిద్ధాంతి సుబ్రహ్మణ్యహృ-
-
చ్ఛుద్ధయే సముదీరితాం వాగ్బుద్ధిబలసందాయినీమ్ |
సిద్ధయే పఠతానువాసరమీప్సితస్య మనీషిణః
శ్రద్ధయా నిర్నిఘ్నసంపద్వృద్ధిరపి భవితా యతః || 36 ||

ఇతి శ్రీసుబ్రహ్మణ్యయోగివిరచితం రత్నగర్భ గణేశ విలాస స్తుతిః సంపూర్ణం |