శ్రీ గణపతి స్తోత్రం (నారద కృతం) – Narada Kruta Ganapati Stotram

నారద ఉవాచ |
భో గణేశ సురశ్రేష్ఠ లంబోదర పరాత్పర |
హేరంబ మంగళారంభ గజవక్త్ర త్రిలోచన || 1 ||

ముక్తిద శుభద శ్రీద శ్రీధరస్మరణే రత |
పరమానంద పరమ పార్వతీనందన స్వయమ్ || 2 ||

సర్వత్ర పూజ్య సర్వేశ జగత్ పూజ్య మహామతే |
జగద్గురో జగన్నాథ జగదీశ నమోఽస్తు తే || 3 ||

యత్ పూజా సర్వపురతో యః స్తుతః సర్వయోగిభిః |
యః పూజితః సురేంద్రైశ్చ మునీంద్రైస్తం నమామ్యహమ్ || 4 ||

పరమారాధనేనైవ కృష్ణస్య పరమాత్మనః |
పుణ్యకేన వ్రతేనైవ యం ప్రాప పార్వతీ సతీ || 5 ||

తం నమామి సురశ్రేష్ఠం సర్వశ్రేష్ఠం గరీష్ఠక |
జ్ఞానిశ్రేష్ఠం వరిష్ఠం తం నమామి గణేశ్వరమ్ || 6 ||

ఇత్యేవముక్త్వా దేవర్షిస్తత్రైవాంతర్దధే విభుః |
నారదః ప్రయయౌ శీఘ్రమీశ్వరాభ్యంతరం ముదా || 7 ||

ఇదం లంబోదరస్తోత్రం నారదేన కృతం పురా |
పూజాకాలే పఠేన్నిత్యం జయం తస్య పదే పదే || 8 ||

సంకల్పితం పఠేద్యో హి వర్షమేకం సుసంయతః |
విశిష్టపుత్రం లభతే పరం కృష్ణపరాయణమ్ || 9 ||

యశస్వినం విద్వాంసం ధనినం చిరజీవినమ్ |
విఘ్ననాశో భవేత్తస్య మహైశ్వర్యం యశోఽమలమ్ |
ఇహైవ సుఖం భక్త్యా అంతే యాతి హరేః పదమ్ || 10 ||

ఇతి శ్రీనారదపంచరాత్రే జ్ఞానామృతసారే ప్రథమైకరాత్రే గణపతిస్తోత్రం నామ సప్తమోఽధ్యాయః |