స్తోత్రములు

శ్రీ కార్తికేయ కరావలంబ స్తోత్రం
శ్రీ కార్తికేయ స్తోత్రం
జయ స్కంద స్తోత్రం
ప్రజ్ఞావివర్ధన కార్తికేయ స్తోత్రం
శ్రీ షణ్ముఖ స్తోత్రం
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అపరాధక్షమాపణ స్తోత్రం
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాక్షరమాలికా స్తోత్రం
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మానసపూజా స్తోత్రం
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షోడశనామ స్తోత్రం
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం
శ్రీ స్కంద స్తోత్రం (మహాభారతే)
శ్రీ షష్ఠీ దేవి స్తోత్రం

స్తుతి

శ్రీ కుమార స్తుతిః (దేవ కృతం)
శ్రీ కుమార స్తుతిః (విప్ర కృతం)
షడానన స్తుతిః
శ్రీ షణ్ముఖ పంచరత్న స్తుతిః
శ్రీ షణ్ముఖ భుజంగ స్తుతిః

స్తవః

శ్రీ షణ్ముఖ షట్పదీ స్తవః
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మూలమంత్ర స్తవః
స్కంద వేదపాద స్తవః
శ్రీ స్కంద స్తవం

కవచం

శ్రీ కుమార కవచం
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కవచ స్తోత్రం
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య వజ్రపంజర కవచం

అష్టకం

శ్రీ కార్తికేయాష్టకం
శ్రీ దండాయుధపాణ్యష్టకం
షడాననాష్టకం
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం (కరావలంబ స్తోత్రం)
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మంగళాష్టకం

పంచరత్నం

గుహ పంచరత్నం
శ్రీ దండపాణి పంచరత్నం
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య పంచరత్నం

షట్కం

శ్రీ స్కంద షట్కం
శరవణభవ దేవసేనేశ షట్కం
శరవణభవ మంత్రాక్షర షట్కం
శ్రీ షణ్ముఖ షట్కం
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షట్కం
శ్రీ స్కంద షట్కం

భుజంగం

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగం
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య ప్రయాత స్తోత్రం 2

గద్యం

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య గద్యం
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య శరణాగతి గద్యం

దండకం

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య దండకం
శ్రీ షణ్ముఖ దండకం
శ్రీ స్కంద దండకం

హృదయం

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య హృదయ స్తోత్రం

పంచకం

శ్రీ కార్తికేయ పంచకం
శ్రీ స్వామినాథ పంచకం

ఇతర స్తోత్రములు

స్కందలహరీ
షణ్ముఖ ధ్యాన శ్లోకాః
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మాలామంత్రః
స్కందోత్పత్తి (రామాయణ బాలకాండే)

త్రిశతీ

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య త్రిశతీ స్తోత్రం
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య త్రిశతీ నామావళిః
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మంత్రసమ్మేలన త్రిశతీ

అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షడక్షరాష్టోత్తరశతనామావళిః
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామావళిః
శ్రీ వల్లీ అష్టోత్తరశతనామావళిః
శ్రీ వల్లీ అష్టోత్తరశతనామావళిః (పాఠాంతరం)
శ్రీ దేవసేనా అష్టోత్తరశతనామావళిః
శ్రీ దేవసేనాష్టోత్తరశతనామావళిః (పాఠాంతరం)
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య త్రిశతీ నామావళిః

అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

శ్రీసుబ్రహ్మణ్య షడక్షరాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

సహస్రనామావళిః

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామావళిః

సహస్రనామ స్తోత్రం

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామ స్తోత్రం

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రములు