మరకత శ్రీ లక్ష్మీగణపతి ప్రపత్తిః – Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Prapatti

సౌముఖ్యనామపరివర్ధితమంత్రరూపౌ
వైముఖ్యభావపరిమార్జన కర్మబద్ధౌ
ప్రాముఖ్యకీర్తి వరదాన విధానకర్మౌ
లక్ష్మీగణేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 1 ||

శ్రేష్ఠైకదంతగజరూపనిజానుభావ్యౌ
గోష్ఠీప్రపంచితపునీతకథాప్రసంగౌ
ప్రోష్ఠప్రదాయక సమున్నతభద్రరూపౌ
లక్ష్మీగణేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 2 ||

రాజద్విలాసకపిలాహ్వయరూపభాసౌ
భ్రాజత్కళానివహసంస్తుతదివ్యరూపౌ
సౌజన్యభాసురమనోవిషయప్రభాసౌ
లక్ష్మీగణేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 3 ||

విభ్రాజదాత్మగజకర్ణికయా సువేద్యౌ
శుభ్రాంశు సౌమ్యరుచిరౌ శుభచింతనీయౌ
అభ్రంకషాత్మమహిమౌ మహనీయవర్ణౌ
లక్ష్మీగణేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 4 ||

లంబోదరాత్మకతనూవిభవానుభావ్యౌ
బింబాయమానవరకాంతిపథానుగమ్యౌ
సంబోధితాఖిల చరాచరలోకదృశ్యౌ
లక్ష్మీగణేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 5 ||

దుష్టాసురేషు వికటీకృతనైజరూపౌ
శిష్టానురంజనచణౌ శిఖరాయమాణౌ
సృష్టిస్థితిప్రళయకారణకార్యమగ్నౌ
లక్ష్మీగణేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 6 ||

నిర్విఘ్నరాజితపథౌ నియమైకవేద్యౌ
గర్వాపనేయచరితౌ గణరాడ్వినోదౌ
సర్వోన్నతౌ సకలపాలనకర్మశీలౌ
లక్ష్మీగణేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 7 ||

గాణాధిపత్యపదవీప్రవిభక్తదీపౌ
ప్రాణప్రదానకుశలౌ ప్రవిలాసభావౌ
త్రాణోత్సుకౌ నిరతభాగ్యవిధానశీలౌ
లక్ష్మీగణేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 8 ||

ప్రాగ్ధూమకేతువరనామ విరాజమానౌ
స్వాధీనకర్మకుశలౌ సమభావభావ్యౌ
బాధానివారణచణౌ భవబంధనాశౌ
లక్ష్మీగణేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 9 ||

ఈశౌ గణాధిపతి దివ్యపథానుగమ్యౌ
రాశీకృతాత్మగుణభాగ్యవివర్ధమానౌ
ఆశాంతదీప్తివిభవౌ సుకృతాత్మదృశ్యౌ
లక్ష్మీగణేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 10 ||

మౌళీందుకాంతివిశదీకృతతత్త్వభాసౌ
కేళీవిలాసరుచిరౌ కమనీయశోభౌ
వ్యాలోలభక్తిరమణౌ వరదానశీలౌ
లక్ష్మీగణేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 11 ||

శ్రేష్ఠౌగజాననపురాణకథావిలీనౌ
శ్రేష్ఠప్రభావలయినౌ చిరదీప్తిభాసౌ
శ్రేష్ఠాత్మతత్త్వ చరితౌ శివదానశీలౌ
లక్ష్మీగణేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 12 ||

శ్రీవక్రతుండముఖకాంతిసమానభాసౌ
భావోన్నతిప్రథిత సంస్తవనీయశోభౌ
సేవానురక్తజనతావనకర్మదక్షౌ
లక్ష్మీగణేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 13 ||

శూర్పోపమాన నిజకర్ణవిలేఖ్యవర్ణౌ
దర్పాపనోదనచణౌ దరహాసశోభౌ
కర్పూర సామ్యవిమలౌ కరుణావిలాసౌ
లక్ష్మీగణేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 14 ||

హేరంబనామపఠనేన విరాజమానౌ
ప్రారంభకార్యఫలదాన సమర్చనీయౌ
శ్రీరమ్యకాంతివిభవౌ చిరకీర్తినిష్ఠౌ
లక్ష్మీగణేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 15 ||

స్కందాగ్రజత్వపదవీవిలసత్ ప్రభావౌ
మందారసుందర సుమార్చితదివ్యరూపౌ
కుందోపమౌ కవిజనాత్మవిలాసహాసౌ
లక్ష్మీగణేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 16 ||

ఇతి శ్రీ మరకత లక్ష్మీగణపతి ప్రపత్తిః సంపూర్ణం |