శ్రీ ఢుంఢిరాజ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం – Dhundiraja Bhujanga Prayata Stotram

ఉమాంగోద్భవం దంతివక్త్రం గణేశం
భుజాకంకణైః శోభినం ధూమ్రకేతుమ్ |
గలే హారముక్తావలీశోభితం తం
నమో జ్ఞానరూపం గణేశం నమస్తే || 1 ||

గణేశం వదేత్తం స్మరేత్ సర్వకార్యే
స్మరన్ సన్ముఖం జ్ఞానదం సర్వసిద్ధిమ్ |
మనశ్చింతితం కార్యమేవేషు సిద్ధ్యే-
-
న్నమో బుద్ధికాంతం గణేశం నమస్తే || 2 ||

మహాసుందరం వక్త్రచిహ్నం విరాటం
చతుర్ధాభుజం చైకదంతైకవర్ణమ్ |
ఇదం దేవరూపం గణం సిద్ధినాథం
నమో భాలచంద్రం గణేశం నమస్తే || 3 ||

ససిందూరసత్ కుంకుమైస్తుల్యవర్ణః
స్తుతైర్మోదకైః ప్రీయతే విఘ్నరాజః |
మహాసంకటచ్ఛేదకం ధూమ్రకేతుం
నమో గౌరిపుత్రం గణేశం నమస్తే || 4 ||

యథా పాతకచ్ఛేదకం విష్ణునామ
తథా ధ్యాయతాం శంకరం పాపనాశః |
యథా పూజితే షణ్ముఖే శోకనాశో
నమో విఘ్ననాశం గణేశం నమస్తే || 5 ||

సదా సర్వదా ధ్యాయతామేకదంతం
సుసిందూరకం పూజితం రక్తపుష్పైః |
సదా చర్చితం చందనైః కుంకుమాక్తం
నమో జ్ఞానరూపం గణేశం నమస్తే || 6 ||

నమో గౌరికాగర్భజాపత్య తుభ్యం
నమో జ్ఞానరూపిన్ నమః సిద్ధికాంత |
నమో ధ్యేయపూజ్యాయ హే బుద్ధినాథ
సురాస్త్వాం భజంతే గణేశం నమస్తే || 7 ||

భుజంగప్రయాతం పఠేద్యస్తు భక్త్యా
ప్రభాతే జపేన్ నిత్యమేకాగ్రచిత్తః |
క్షయం యాంతి విఘ్నా దిశః శోభయంతం
నమో జ్ఞానరూపం గణేశం నమస్తే || 8 ||

ఇతి శ్రీఢుంఢిరాజ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |