శ్రీ మహాగణపతి మంగళమాలికా స్తోత్రం – Sri Maha Ganapathi Mangala Malika stotram

శ్రీకంఠప్రేమపుత్రాయ గౌరీవామాంకవాసినే |
ద్వాత్రింశద్రూపయుక్తాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || 1 ||

ఆదిపూజ్యాయ దేవాయ దంతమోదకధారిణే |
వల్లభాప్రాణకాంతాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || 2 ||

లంబోదరాయ శాంతాయ చంద్రగర్వాపహారిణే |
గజాననాయ ప్రభవే శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || 3 ||

పంచహస్తాయ వంద్యాయ పాశాంకుశధరాయ |
శ్రీమతే గజకర్ణాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || 4 ||

ద్వైమాతురాయ బాలాయ హేరంబాయ మహాత్మనే |
వికటాయాఖువాహాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || 5 ||

పృశ్నిశృంగాయాజితాయ క్షిప్రాభీష్టార్థదాయినే |
సిద్ధిబుద్ధి ప్రమోదాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || 6 ||

విలంబియజ్ఞసూత్రాయ సర్వవిఘ్ననివారిణే |
దూర్వాదళసుపూజ్యాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || 7 ||

మహాకాయాయ భీమాయ మహాసేనాగ్రజన్మనే |
త్రిపురారివరోద్ధాత్రే శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || 8 ||

సిందూరరమ్యవర్ణాయ నాగబద్ధోదరాయ |
ఆమోదాయ ప్రమోదాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || 9 ||

విఘ్నకర్త్రే దుర్ముఖాయ విఘ్నహర్త్రే శివాత్మనే |
సుముఖాయైకదంతాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || 10 ||

సమస్తగణనాథాయ విష్ణవే ధూమకేతవే |
త్ర్యక్షాయ ఫాలచంద్రాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || 11 ||

చతుర్థీశాయ మాన్యాయ సర్వవిద్యాప్రదాయినే |
వక్రతుండాయ కుబ్జాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || 12 ||

తుండినే కపిలాఖ్యాయ శ్రేష్ఠాయ ఋణహారిణే |
ఉద్దండోద్దండరూపాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || 13 ||

కష్టహర్త్రే ద్విదేహాయ భక్తేష్టజయదాయినే |
వినాయకాయ విభవే శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || 14 ||

సచ్చిదానందరూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే |
వటవే లోకగురవే శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || 15 ||

శ్రీచాముండాసుపుత్రాయ ప్రసన్నవదనాయ |
శ్రీరాజరాజసేవ్యాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || 16 ||

శ్రీచాముండాకృపాపాత్ర శ్రీకృష్ణేంద్రవినిర్మితామ్ |
విభూతిమాతృకారమ్యాం కల్యాణైశ్వర్యదాయినీమ్ || 17 ||

శ్రీమహాగణనాథస్య శూభాం మంగళమాలికామ్ |
యః పఠేత్సతతం వాణీం లక్ష్మీం సిద్ధిమవాప్నుయాత్ || 18 ||

ఇతి శ్రీకృష్ణరాజేంద్రకృత శ్రీమహాగణపతి మంగళమాలికా స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |