స్తోత్రములు

అనామయ స్తోత్రమ్
అర్ధనారీశ్వర స్తోత్రం
ఆర్తిహర స్తోత్రం
ఈశాన స్తుతిః
ఉమామహేశ్వర స్తోత్రం
శ్రీ గంగాధర స్తోత్రం
శ్రీ చంద్రమౌళీశ స్తోత్రం
శ్రీ చంద్రమౌళీశ్వర వర్ణమాలా స్తోత్రం
శ్రీ చిదంబరేశ్వర స్తోత్రం
శ్రీ చిదంబర పంచచామర స్తోత్రం
శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం 1
శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం 2
శ్రీ దక్షిణామూర్తిస్తోత్రం 3
శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం 4
శ్రీ దక్షిణామూర్తి నవరత్నమాలా స్తోత్రమ్
దక్షిణామూర్తి వర్ణమాలా స్తోత్రం
దారిద్ర్యదహన శివస్తోత్రం
ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాని
ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం
వేదసార శివ స్తోత్రం
శివ తాండవ స్తోత్రం
శ్రీ శివ ద్వాదశనామ స్తోత్రం
శ్రీ శివ పంచాక్షర స్తోత్రం
శ్రీ శివ పంచాక్షర నక్షత్రమాలా స్తోత్రం
శ్రీ శివ రక్షా స్తోత్రం
శ్రీ శివశంకర స్తోత్రం
శ్రీ శివ షడక్షర స్తోత్రం (శ్రీమచ్ఛంకరచార్యకృతం)
శ్రీ శివ షడక్షర స్తోత్రం
శ్రీ సోమసుందర స్తోత్రమ్ (కులశేఖరపాండ్య కృతం)
శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (అసిత కృతమ్)
శ్రీ శివ స్తోత్రం (ఉపమన్యు కృతం)
శ్రీ శివ స్తోత్రం (కల్కి కృతమ్)
శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (శ్రీకృష్ణ కృతమ్)
శ్రీ శివ స్తోత్రం (దేవ కృతం)
శ్రీ శివ స్తోత్రం (దేవదానవ కృతం)
శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (రతిదేవి కృతమ్)
శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (వరుణ కృతమ్)
శ్రీ శివ స్తోత్రం (హిమాలయ కృతం)
శ్రీ శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం
శ్రీ స్వర్ణాకర్షణ భైరవ స్తోత్రం
శ్రీ సాంబసదాశివ అక్షరమాలా స్తోత్రం
శ్రీ సాంబసదాశివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం
శ్రీ శివ మానసపూజా స్తోత్రం
శ్రీ శివ మానసిక పూజా స్తోత్రమ్
శ్రీ శివ మహిమ్నః స్తోత్రం
శ్రీ శివ పాదాదికేశాంత వర్ణన స్తోత్రం
శ్రీ శివ ప్రతిపాదన స్తోత్రం
శ్రీ శివ కేశాదిపాదాంతవర్ణన స్తోత్రం
శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం
శ్రీ మృత్యుంజయ స్తోత్రం
శ్రీ మృత్యుంజయ మానసిక పూజా స్తోత్రం
మహామృత్యుంజయ స్తోత్రం
శ్రీ మృత్యుంజయ అక్షరమాలా స్తోత్రం
మృతసంజీవన స్తోత్రం
శ్రీ మార్గబంధు స్తోత్రం
శ్రీ మహాదేవ స్తోత్రం
శ్రీ నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలిముని కృతం)

స్తుతి

రుద్ర పంచముఖ ధ్యానం
శ్రీ రుద్ర స్తుతిః
రుద్రాధ్యాయ స్తుతిః (రుద్ర నమక స్తోత్రం)
శ్రీ శర్వ స్తుతిః (కృష్ణార్జున కృతం)
శ్రీ శివకేశవ స్తుతిః (యమ కృతం)
శ్రీ శివ స్తుతిః (అంధక కృతం)
శ్రీ శివ స్తుతిః (ఇంద్రాది కృతమ్)
శ్రీ శివ స్తుతిః (దేవ కృతం)
శ్రీ శివ స్తుతిః (దేవాచార్య కృతమ్)
శ్రీ శివ స్తుతిః (నారాయణాచార్య కృతం)
శ్రీ శివ స్తుతిః (లంకేశ్వర కృతమ్)
శ్రీ శివ స్తుతిః (వందే శంభుం ఉమాపతిం)
సువర్ణమాలా స్తుతిః
శ్రీ హాటకేశ్వర స్తుతిః
శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి మంత్రవర్ణపద స్తుతిః
శ్రీ మహాదేవ స్తుతిః (బ్రహ్మాదిదేవ కృతమ్)
శ్రీ పరమేశ్వర స్తుతిః (దేవదారువనస్థ ముని కృతం)
శ్రీ పరమేశ్వర స్తుతిః (వసిష్ఠ కృతం)
దశశ్లోకీ స్తుతిః

స్తవః

శ్రీ నటేశ స్తవః
శ్రీ నీలకంఠ స్తవః (శ్రీ పార్వతీవల్లభాష్టకం)
శ్రీ శివ నవరత్న స్తవః
శ్రీ శివ స్తవరాజః (బాణేశ్వర కవచ సహితం)
శ్రీ బటుకభైరవ స్తవరాజః (అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం )

అష్టకం

అగస్త్యాష్టకం
అభిలాషాష్టకం
అట్టాలసుందరాష్టకమ్
అర్ధనారీశ్వరాష్టకమ్
అరుణాచలాష్టకం
అష్టమూర్త్యష్టకం
ఉమమహేశ్వరాష్టకం (సంఘిల కృతం)
కాలభైరవాష్టకం
తీక్ష్ణదంష్ట్రకాలభైరవాష్టకం
శ్రీ చంద్రశేఖరాష్టకం
శ్రీ చిదంబరాష్టకం
బిల్వాష్టకం 1
బిల్వాష్టకం 2
రుద్రాష్టకం
లింగాష్టకం
శ్రీ విశ్వనాథాష్టకం
శ్రీ వైద్యనాథాష్టకం
శ్రీ శివనామావళ్యష్టకం
శ్రీ శివ మంగళాష్టకం
శ్రీ శివరామాష్టకం
శ్రీ శివాష్టకం 1
శ్రీ శివాష్టకం 2
శ్రీ శివాష్టకం ౩ (శంకరాచార్య కృతం)
శ్రీ శంకరాష్టకమ్ 1
శ్రీ శంకరాష్టకం 2
సదాశివాష్టకం
శ్రీ సోమసుందరాష్టకం
శ్రీ హాటకేశ్వరాష్టకం
శ్రీ హాలాస్యేశాష్టకం
ప్రదోషస్తోత్రాష్టకం
పశుపత్యష్టకం
దక్షిణామూర్త్యష్టకం
శ్రీ దక్షిణామూర్త్యష్టకమ్ (వ్యాస కృతం)
శ్రీ నటరాజాష్టకం

కవచం

శ్రీ శివ కవచం
శ్రీ రుద్ర కవచం
శ్రీ బటుకభైరవ కవచం

పంచరత్నం

శ్రీ దక్షిణామూర్తి పంచరత్న స్తోత్రం
శ్రీ శివ పంచరత్న స్తుతిః (కృష్ణ కృతం)
శ్రీ మహేశ్వర పంచరత్న స్తోత్రం

హృదయం

శ్రీ శివ హృదయం
శ్రీ నటరాజ హృదయ భావనా సప్తకం

భుజంగం

శ్రీ శివ భుజంగం
శ్రీ నటేశ్వర భుజంగ స్తు

గద్యం

శ్రీ శివ గద్యం (శ్రీ శివాపదాన దండక స్తోత్రం)

దండకం

శ్రీ వీరభద్ర దండకం

మంత్రం

శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి మంత్రః
మహామృత్యుంజయ మంత్రం

ఇతర స్తోత్రములు

శివానందలహరీ
శివపదమణిమాలా
శ్రీ శంభుదేవ ప్రార్థన
శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి మంత్రః

అష్టోత్తరశతనామావళీ

అర్ధనారీశ్వరాష్టోత్తరశతనామావళిః
శ్రీ శివ అష్టోత్తరశతనామావళిః
శ్రీ హరిహర అష్టోత్తరశతనామావళీ
శ్రీ దక్షిణామూర్త్యష్టోత్తరశతనామావళీ

అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం

అర్ధనారీశ్వరాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్
బిల్వాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం
శ్రీ శివాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం
శ్రీ హరిహర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

సహస్రనామావళీ

శ్రీ శివ సహస్రనామావళిః

సహస్రనామస్తోత్రం

శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం – పూర్వపీఠికా
శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం
శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం – ఉత్తరపీఠికా (ఫలశ్రుతి)

శ్రీ శివ స్తోత్రములు