సంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం (దేవ కృతం) – Sankata Nashana Ganesha Stotram ( Deva kurta)

నమో నమస్తే పరమార్థరూప
నమో నమస్తే అఖిలకారణాయ |
నమో నమస్తే అఖిలకారకాయ
సర్వేంద్రియాణామధివాసినేఽపి || 1 ||

నమో నమో భూతమయాయ తేఽస్తు
నమో నమో భూతకృతే సురేశ |
నమో నమః సర్వధియాం ప్రబోధ
నమో నమో విశ్వలయోద్భవాయ || 2 ||

నమో నమో విశ్వభృతేఽఖిలేశ
నమో నమః కారణ కారణాయ |
నమో నమో వేదవిదామదృశ్య
నమో నమః సర్వవరప్రదాయ || 3 ||

నమో నమో వాగవిచారభూత
నమో నమో విఘ్ననివారణాయ |
నమో నమోఽభక్త మనోరథఘ్నే
నమో నమో భక్త మనోరథజ్ఞ || 4 ||

నమో నమో భక్తమనోరథేశ
నమో నమో విశ్వవిధానదక్ష |
నమో నమో దైత్యవినాశహేతో
నమో నమః సంకటనాశకాయ || 5 ||

నమో నమః కారుణికోత్తమాయ
నమో నమో జ్ఞానమయాయ తేఽస్తు |
నమో నమో అజ్ఞానవినాశనాయ
నమో నమో భక్త విభూతిదాయ || 6 ||

నమో నమోఽభక్త విభూతిహంత్రే
నమో నమో భక్త విమోచనాయ |
నమో నమోఽభక్త విబంధనాయ
నమో నమస్తే ప్రవిభక్తమూర్తే || 7 ||

నమో నమః తత్త్వవిబోధకాయ
నమో నమః తత్త్వవిదుత్తమాయ |
నమో నమస్తే అఖిల కర్మసాక్షిణే
నమో నమస్తే గుణనాయకాయ || 8 ||

ఇతి శ్రీగణేశపురాణే ఉపాసనాఖండే చత్వారింశోఽధ్యాయే దేవకృత సంకష్టనాశన గణేశ సోత్రం సంపూర్ణమ్ ||