శ్రీ శ్రీనివాస స్తుతిః (స్కాందపురాణే) – Sri Srinivasa Stuti (Skanda Puranam)

నమో దేవాధిదేవాయ వేంకటేశాయ శార్ఙ్గిణే |
నారాయణాద్రివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః || 1 ||

నమః కల్మషనాశాయ వాసుదేవాయ విష్ణవే |
శేషాచలనివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః || 2 ||

నమస్త్రైలోక్యనాథాయ విశ్వరూపాయ సాక్షిణే |
శివబ్రహ్మాదివంద్యాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః || 3 ||

నమః కమలనేత్రాయ క్షీరాబ్ధిశయనాయ తే |
దుష్టరాక్షససంహర్త్రే శ్రీనివాసాయ తే నమః || 4 ||

భక్తప్రియాయ దేవాయ దేవానాం పతయే నమః |
ప్రణతార్తివినాశాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః || 5 ||

యోగినాం పతయే నిత్యం వేదవేద్యాయ విష్ణవే |
భక్తానాం పాపసంహర్త్రే శ్రీనివాసాయ తే నమః || 6 ||

ఇతి శ్రీస్కాందపురాణే వేంకటాచలమాహాత్మ్యే త్రయోవింశోఽధ్యాయే పద్మనాభాఖ్యద్విజ కృత శ్రీనివాస స్తుతిః సంపూర్ణం |