శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం 2 – Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 2

శ్రీ వేంకటేశః శ్రీనివాసో లక్ష్మీపతిరనామయః |
అమృతాంశో జగద్వంద్యో గోవిందశ్శాశ్వతః ప్రభుః || 1 ||

శేషాద్రినిలయో దేవః కేశవో మధుసూదనః |
అమృతో మాధవః కృష్ణః శ్రీహరిర్జ్ఞానపంజరః || 2 ||

శ్రీవత్సవక్షా-స్సర్వేశో గోపాలః పురుషోత్తమః |
గోపీశ్వరః పరంజ్యోతి-ర్వైకుంఠపతి-రవ్యయః || 3 ||

సుధాతను-ర్యాదవేంద్రో నిత్యయౌవనరూపవాన్ |
చతుర్వేదాత్మకో విష్ణురచ్యుతః పద్మినీప్రియః || 4 ||

ధరాపతి-స్సురపతి-ర్నిర్మలో దేవపూజితః |
చతుర్భుజ-శ్చక్రధర-స్త్రిధామా త్రిగుణాశ్రయః || 5 ||

నిర్వికల్పో నిష్కళంకో నిరంతరో నిరంజనః |
నిరాభాసో నిత్యతృప్తో నిర్గుణో నిరుపద్రవః || 6 ||

గదాధర శార్‍ఙ్గపాణిర్నందకీశంఖధారకః |
అనేకమూర్తిరవ్యక్తః కటిహస్తో వరప్రదః || 7 ||

అనేకాత్మా దీనబంధు-రార్తలోకాఽభయప్రదః |
ఆకాశరాజవరదో యోగిహృత్పద్మమందిరః || 8 ||

దామోదరో జగత్పాలః పాపఘ్నో భక్తవత్సలః |
త్రివిక్రమశ్శింశుమారో జటామకుటశోభితః || 9 ||

శంఖమధ్యోల్లసన్మంజుకింకిణ్యాఢ్యకరండకః |
నీలమేఘశ్యామతను-ర్బిల్వపత్రార్చనప్రియః || 10 ||

జగద్వ్యాపీ జగత్కర్తా జగత్సాక్షీ జగత్పతిః |
చింతితార్థప్రదో జిష్ణుర్దాశార్హో దశరూపవాన్ || 11 ||

దేవకీనందన-శ్శౌరి-ర్హయగ్రీవో జనార్దనః |
కన్యాశ్రవణతారేజ్యః పీతాంబరధరోఽనఘః || 12 ||

వనమాలీ పద్మనాభో మృగయాసక్తమానసః |
అశ్వారూఢః ఖడ్గధారీ ధనార్జనసముత్సుకః || 13 ||

ఘనసారలసన్మధ్యకస్తూరీతిలకోజ్జ్వలః |
సచ్చిదానందరూపశ్చ జగన్మంగళదాయకః || 14 ||

యజ్ఞరూపో యజ్ఞభోక్తా చిన్మయః పరమేశ్వరః |
పరమార్థప్రద-శ్శాంత-శ్శ్రీమాన్ దోర్దండ విక్రమః || 15 ||

పరాత్పరః పరబ్రహ్మా శ్రీవిభుర్జగదీశ్వరః |
ఏవం శ్రీ వేంకటేశస్య నామ్నాం అష్టోత్తరం శతమ్ || 16 ||

పఠతాం శృణ్వతాం భక్త్యా సర్వాభీష్టప్రదం శుభమ్ |
త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ || 17 ||

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే శ్రీ వేంకటేశ్వరాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం సంపూర్ణం |