శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రపత్తిః – Sri Venkateshwara Prapatti

<< శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం

ఈశానాం జగతోఽస్య వేంకటపతేర్విష్ణోః పరాం ప్రేయసీం
తద్వక్షఃస్థలనిత్యవాసరసికాం తత్‍క్షాంతిసంవర్ధినీమ్ |
పద్మాలంకృతపాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం
వాత్సల్యాదిగుణోజ్జ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరమ్ || 1 ||

శ్రీమన్ కృపాజలనిధే కృతసర్వలోక
సర్వజ్ఞ శక్త నతవత్సల సర్వశేషిన్ |
స్వామిన్ సుశీల సులభాశ్రితపారిజాత
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 2 ||

ఆనూపురార్పితసుజాతసుగంధిపుష్ప-
-
సౌరభ్యసౌరభకరౌ సమసన్నివేశౌ |
సౌమ్యౌ సదానుభవనేఽపి నవానుభావ్యౌ
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 3 ||

సద్యోవికాసిసముదిత్వరసాంద్రరాగ-
-
సౌరభ్యనిర్భరసరోరుహసామ్యవార్తామ్ |
సమ్యక్షు సాహసపదేషు విలేఖయంతౌ
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 4 ||

రేఖామయధ్వజసుధాకలశాతపత్ర-
-
వజ్రాంకుశాంబురుహకల్పకశంఖచక్రైః |
భవ్యైరలంకృతతలౌ పరతత్త్వచిహ్నైః
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 5 ||

తామ్రోదరద్యుతిపరాజితపద్మరాగౌ
బాహ్యైర్మహోభిరభిభూతమహేంద్రనీలౌ |
ఉద్యన్నఖాంశుభిరుదస్తశశాంకభాసౌ
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 6 ||

సప్రేమభీతి కమలాకరపల్లవాభ్యాం
సంవాహనేఽపి సపది క్లమమాదధానౌ |
కాంతావవాఙ్మనసగోచరసౌకుమార్యౌ
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 7 ||

లక్ష్మీమహీతదనురూపనిజానుభావ-
-
నీలాదిదివ్యమహిషీకరపల్లవానామ్ |
ఆరుణ్యసంక్రమణతః కిల సాంద్రరాగౌ
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 8 ||

నిత్యాన్నమద్విధిశివాదికిరీటకోటి-
-
ప్రత్యుప్తదీప్తనవరత్నమహఃప్రరోహైః |
నీరాజనావిధిముదారముపాదధానౌ
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 9 ||

విష్ణోః పదే పరమ ఇత్యుదిత ప్రశంసౌ
యౌ మధ్వ ఉత్స ఇతి భోగ్యతయాఽప్యుపాత్తౌ |
భూయస్తథేతి తవ పాణితలప్రదిష్టౌ
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 10 ||

పార్థాయ తత్సదృశసారథినా త్వయైవ
యౌ దర్శితౌ స్వచరణౌ శరణం వ్రజేతి |
భూయోఽపి మహ్యమిహ తౌ కరదర్శితౌ తే
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 11 ||

మన్మూర్ధ్ని కాలియఫణే వికటాటవీషు
శ్రీవేంకటాద్రిశిఖరే శిరసి శ్రుతీనామ్ |
చిత్తేఽప్యనన్యమనసాం సమమాహితౌ తే
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 12 ||

అమ్లానహృష్యదవనీతలకీర్ణపుష్పౌ
శ్రీవేంకటాద్రిశిఖరాభరణాయమానౌ |
ఆనందితాఖిలమనోనయనౌ తవైతౌ
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 13 ||

ప్రాయః ప్రపన్నజనతాప్రథమావగాహ్యౌ
మాతుః స్తనావివ శిశోరమృతాయమానౌ |
ప్రాప్తౌ పరస్పరతులామతులాంతరౌ తే
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 14 ||

సత్త్వోత్తరైః సతతసేవ్యపదాంబుజేన
సంసారతారకదయార్ద్రదృగంచలేన |
సౌమ్యోపయంతృమునినా మమ దర్శితౌ తే
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 15 ||

శ్రీశ శ్రియా ఘటికయా త్వదుపాయభావే
ప్రాప్యే త్వయి స్వయముపేయతయా స్ఫురంత్యా |
నిత్యాశ్రితాయ నిరవద్యగుణాయ తుభ్యం
స్యాం కింకరో వృషగిరీశ జాతు మహ్యమ్ || 16 ||

ఇతి శ్రీవేంకటేశ ప్రపత్తిః |

శ్రీ వేంకటేశ్వర మంగళాశాసనం >>