శ్రీ వేంకటేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Dwadasha Nama Stotram

అస్య శ్రీ వేంకటేశ ద్వాదశనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీ వేంకటేశ్వరో దేవతా ఇష్టార్థే వినియోగః |

నారాయణో జగన్నాథో వారిజాసనవందితః |
స్వామిపుష్కరిణీవాసీ శంఖచక్రగదాధరః || 1 ||

పీతాంబరధరో దేవో గరుడాసనశోభితః |
కందర్పకోటిలావణ్యః కమలాయతలోచనః || 2 ||

ఇందిరాపతిగోవిందః చంద్రసూర్యప్రభాకరః |
విశ్వాత్మా విశ్వలోకేశో జయ శ్రీవేంకటేశ్వరః || 3 ||

ఏతద్ద్వాదశనామాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః |
దారిద్ర్యదుఃఖనిర్ముక్తో ధనధాన్యసమృద్ధిమాన్ || 4 ||

జనవశ్యం రాజవశ్యం సర్వకామార్థసిద్ధిదమ్ |
దివ్యతేజః సమాప్నోతి దీర్ఘమాయుశ్చ విందతి || 5 ||

గ్రహరోగాదినాశం కామితార్థఫలప్రదమ్ |
ఇహ జన్మని సౌఖ్యం విష్ణుసాయుజ్యమాప్నుయాత్ || 6 ||

ఇతి బ్రహ్మాండపురాణే బ్రహ్మనారదసంవాదే శ్రీ వేంకటేశద్వాదశనామస్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |