శ్రీ వేంకటేశ్వర ద్వాదశమంజరికా స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Dwadasa Manjarika Stotram

శ్రీకళ్యాణగుణోల్లాసం చిద్విలాసం మహౌజసమ్ |
శేషాద్రిమస్తకావాసం శ్రీనివాసం భజామహే || 1 ||

వారాహవేషభూలోకం లక్ష్మీమోహనవిగ్రహమ్ |
వేదాంతగోచరం దేవం వేంకటేశం భజామహే || 2 ||

సాంగానామర్చితాకారం ప్రసన్నముఖపంకజమ్ |
విశ్వవిశ్వంభరాధీశం వృషాద్రీశం భజామహే || 3 ||

కనత్కనకవేలాఢ్యం కరుణావరుణాలయమ్ |
శ్రీవాసుదేవ చిన్మూర్తిం శేషాద్రీశం భజామహే || 4 ||

ఘనాఘనం శేషాద్రిశిఖరానందమందిరమ్ |
శ్రితచాతక సంరక్షం సింహాద్రీశం భజామహే || 5 ||

మంగళప్రదం పద్మాక్షం కస్తూరీతిలకోజ్జ్వలమ్ |
తులస్యాది మనఃపూజ్యం తీర్థాద్రీశం భజామహే || 6 ||

స్వామిపుష్కరిణీతీర్థవాసం వ్యాసాదివర్ణితమ్ |
స్వాంఘ్రీసూచితహస్తాబ్జం సత్యరూపం భజామహే || 7 ||

శ్రీమన్నారాయణం శ్రీశం బ్రహ్మాండాసనతత్పరమ్ |
బ్రహ్మణ్యం సచ్చిదానందం మోహాతీతం భజామహే || 8 ||

అంజనాద్రీశ్వరం లోకరంజనం మునిరంజనమ్ |
భక్తార్తిభంజనం భక్తపారిజాతం తమాశ్రయే || 9 ||

భిల్లీ మనోహర్యం సత్యమనంతం జగతాం విభుమ్ |
నారాయణాచలపతిం సత్యానందం తమాశ్రయే || 10 ||

చతుర్ముఖత్ర్యంబకాఢ్యం సన్నుతార్య కదంబకమ్ |
బ్రహ్మప్రముఖనిత్రానం ప్రధానపురుషాశ్రయే || 11 ||

శ్రీమత్పద్మాసనాగ్రస్థ చింతితార్థప్రదాయకమ్ |
లోకైకనాయకం శ్రీమద్వేంకటాద్రీశమాశ్రయే || 12 ||

వేంకటాద్రిహరేః స్తోత్రం ద్వాదశశ్లోకసంయుతమ్ |
యః పఠేత్ సతతం భక్త్యా తస్య ముక్తిః కరేస్థితా || 13 ||

సర్వపాపహరం ప్రాహుః వేంకటేశస్తదోచ్యతే |
త్వన్నామకో వేంకటాద్రిః స్మరతో వేంకటేశ్వరః |
సద్యః సంస్మరణాదేవ మోక్షసామ్రాజ్యమాప్నుయాత్ || 14 ||

వేంకటేశపదద్వంద్యం స్మరామి వ్రజామి సదా |
భూయాః శరణ్యో మే సాక్షాద్దేవేశో భక్తవత్సలః || 15 ||

ఇతి శ్రీ వేంకటేశ్వర ద్వాదశమంజరికా స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |