శ్రీ వేంకటేశ విజయార్యా సప్తవిభక్తి స్తోత్రం – Sri Venkatesa Vijayaarya Sapta Vibhakti Stotram

శ్రీవేంకటాద్రిధామా భూమా భూమాప్రియః కృపాసీమా |
నిరవధికనిత్యమహిమా భవతు జయీ ప్రణతదర్శితప్రేమా || 1 ||

జయ జనతా విమలీకృతిసఫలీకృతసకలమంగళాకార |
విజయీ భవ విజయీ భవ విజయీ భవ వేంకటాచలాధీశ || 2 ||

కమనీయమందహసితం కంచన కందర్పకోటిలావణ్యమ్ |
పశ్యేయమంజనాద్రౌ పుంసాం పూర్వతనపుణ్యపరిపాకమ్ || 3 ||

మరతకమేచకరుచినా మదనాజ్ఞాగంధిమధ్యహృదయేన |
వృషశైలమౌలిసుహృదా మహసా కేనాపి వాసితం జ్ఞేయమ్ || 4 ||

పత్యై నమో వృషాద్రేః కరయుగపరికర్మశంఖచక్రాయ |
ఇతరకరకమలయుగళీదర్శిత-కటిబంధదానముద్రాయ || 5 ||

సామ్రాజ్యపిశునమకుటీసుఘటలలాటాత్ సుమంగలా పాంగాత్ |
స్మితరుచిఫుల్లకపోలాదపరో పరోఽస్తి వేంకటాద్రీశాత్ || 6 ||

సర్వాభరణవిభూషితదివ్యావయవస్య వేంకటాద్రిపతేః |
పల్లవపుష్పవిభూషితకల్పతరోశ్చాపి కా భిదా దృష్టా || 7 ||

లక్ష్మీలలితపదాంబుజలాక్షారసరంజితాయతోరస్కే |
శ్రీవేంకటాద్రినాథే నాథే మమ నిత్యమర్పితో భారః || 8 ||

ఆర్యావృత్తసమేతా సప్తవిభక్తిర్వృషాద్రినాథస్య |
వాదీంద్రభీకృదాఖ్యైరార్యై రచితా జయత్వియం సతతమ్ || 9 ||

ఇతి శ్రీవేంకటేశవిజయార్యాసప్తవిభక్తి స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |