శ్రీ వేంకటేశ్వర శరణాగతి స్తోత్రం (సప్తర్షి కృతం) – Sri Venkateswara Saranagathi Stotram (Saptarshi Kritam)

శేషాచలం సమాసాద్య కశ్యపాద్యా మహర్షయః |
వేంకటేశం రమానాథం శరణం ప్రాపురంజసా || 1 ||

కలిసంతారకం ముఖ్యం స్తోత్రమేతజ్జపేన్నరః |
సప్తర్షివాక్ప్రసాదేన విష్ణుస్తస్మై ప్రసీదతి || 2 ||

కశ్యప ఉవాచ
కాదిహ్రీమంతవిద్యాయాః ప్రాప్యైవ పరదేవతా |
కలౌ శ్రీవేంకటేశాఖ్యా తామహం శరణం భజే || 3 ||

అత్రిరువాచ
అకారాదిక్షకారాంతవర్ణైర్యః ప్రతిపాద్యతే |
కలౌ వేంకటేశాఖ్యః శరణం మే రమాపతిః || 4 ||

భరద్వాజ ఉవాచ
భగవాన్ భార్గవీకాంతో భక్తాభీప్సితదాయకః |
భక్తస్య వేంకటేశాఖ్యో భరద్వాజస్య మే గతిః || 5 ||

విశ్వామిత్ర ఉవాచ
విరాడ్విష్ణుర్విధాతా విశ్వవిజ్ఞానవిగ్రహః |
విశ్వామిత్రస్య శరణం వేంకటేశో విభుః సదా || 6 ||

గౌతమ ఉవాచ
గౌర్గౌరీశప్రియో నిత్యం గోవిందో గోపతిర్విభుః |
శరణం గౌతమస్యాస్తు వేంకటాద్రిశిరోమణిః || 7 ||

జమదగ్నిరువాచ
జగత్కర్తా జగద్భర్తా జగద్ధర్తా జగన్మయః |
జమదగ్నేః ప్రపన్నస్య జీవేశో వేంకటేశ్వరః || 8 ||

వసిష్ఠ ఉవాచ
వస్తువిజ్ఞానమాత్రం యన్నిర్విశేషం సుఖం సత్ |
తద్బ్రహ్మైవాహమస్మీతి వేంకటేశం భజే సదా || 9 ||

సప్తర్షిరచితం స్తోత్రం సర్వదా యః పఠేన్నరః |
సోఽభయం ప్రాప్నుయాత్సత్యం సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || 10 ||

ఇతి సప్తర్షిభిః కృతం శ్రీ వేంకటేశ్వర శరణాగతి స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |