శ్రీ వేంకటేశ విజయ స్తోత్రం – Sri Venkatesha Vijaya Stotram

దైవతదైవత మంగలమంగల
పావనపావన కారణకారణ |
వేంకటభూధరమౌలివిభూషణ
మాధవ భూధవ దేవ జయీభవ || 1 ||

వారిదసంనిభదేహ దయాకర
శారదనీరజచారువిలోచన |
దేవశిరోమణిపాదసరోరుహ
వేంకటశైలపతే విజయీభవ || 2 ||

అంజనశైలనివాస నిరంజన
రంజితసర్వజనాంజనమేచక |
మామభిషించ కృపామృతశీతల-
-
శీకరవర్షిదృశా జగదీశ్వర || 3 ||

వీతసమాధిక సారగుణాకర
కేవలసత్త్వతనో పురుషోత్తమ |
భీమభవార్ణవతారణకోవిద
వేంకటశైలపతే విజయీభవ || 4 ||

స్వామిసరోవరతీరరమాకృత-
-
కేలిమహారసలాలసమానస |
సారతపోధనచిత్తనికేతన
వేంకటశైలపతే విజయీభవ || 5 ||

ఆయుధభూషణకోటినివేశిత-
-
శంఖరథాంగజితామతసంమత |
స్వేతరదుర్ఘటసంఘటనక్షమ
వేంకటశైలపతే విజయీభవ || 6 ||

పంకజనానిలయాకృతిసౌరభ-
-
వాసితశైలవనోపవనాంతర |
మంద్రమహాస్వనమంగలనిర్ఝర
వేంకటశైలపతే విజయీభవ || 7 ||

నందకుమారక గోకులపాలక
గోపవధూవర కృష్ణ పరాత్పర |
శ్రీవసుదేవ జన్మభయాపహ
వేంకటశైలపతే విజయీభవ || 8 ||

శైశవపాతితపాతకిపూతన
ధేనుకకేశిముఖాసురసూదన |
కాలియమర్దన కంసనిరాసక
మోహతమోపహ కృష్ణ జయీభవ || 9 ||

పాలితసంగర భాగవతప్రియ
సారథితాహితతోషపృథాసుత |
పాండవదూత పరాకృతభూభర
పాహి పరావరనాథ పరాయణ || 10 ||

శాతమఖాసువిభంజనపాటవ
సత్రిశిరఃఖరదూషణదూషణ |
శ్రీరఘునాయక రామ రమాసఖ
విశ్వజనీన హరే విజయీభవ || 11 ||

రాక్షససోదరభీతినివారక
శారదశీతమయూఖముఖాంబుజ |
రావణదారుణవారణదారణ-
-
కేసరిపుంగవ దేవ జయీభవ || 12 ||

కాననవానరవీరవనేచర-
-
కుంజరసింహమృగాదిషు వత్సల |
శ్రీవరసూరినిరస్తభవాదర
వేంకటశైలపతే విజయీభవ || 13 ||

వాదిసాధ్వసకృత్సూరికథితం స్తవనం మహత్ |
వృషశైలపతేః శ్రేయస్కామో నిత్యం పఠేత్సుధీః || 14 ||

ఇతి శ్రీ వేంకటేశ విజయ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |