శ్రీ శ్రీనివాస స్తుతిః (తోండమాన కృతం) – Thondaman Krutha Srinivasa Stuti

రాజోవాచ |


దర్శనాత్తవ గోవింద నాధికం వర్తతే హరే |
త్వాం వదంతి సురాధ్యక్షం వేదవేద్యం పురాతనమ్ || 1 ||

మునయో మనుజశ్రేష్ఠాః తచ్ఛ్రుత్వాహమిహాగతః |
స్వామిన్ నచ్యుత గోవింద పురాణపురుషోత్తమ || 2 ||

అప్రాకృతశరీరోఽసి లీలామానుషవిగ్రహః |
త్వామేవ సృష్టికరణే పాలనే హరణే హరే || 3 ||

కారణం ప్రకృతేర్యోనిం వదంతి మనీషిణః |
జగదేకార్ణవం కృత్వా భవానేకత్వమాప్య || 4 ||

జీవకోటిధనం దేవ జఠరే పరిపూరయన్ |
క్రీడతే రమయా సార్ధం రమణీయాంగవిశ్రమః || 5 ||

సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ |
త్వన్ముఖాద్విప్రనిచయో బాహుభ్యాం క్షత్రమండలమ్ || 6 ||

ఊరుభ్యామభవన్ వైశ్యాః పద్భ్యాం శూద్రాః ప్రకీర్తితాః |
ప్రభుస్త్వం సర్వలోకానాం దేవానామపి యోగినామ్ || 7 ||

అంతఃసృష్టికరస్త్వం హి బహిః సృష్టికరో భవాన్ |
నమః శ్రీవేంకటేశాయ నమో బ్రహ్మోదరాయ || 8 ||

నమో నాథాయ కాంతాయ రమాయాః పుణ్యమూర్తయే |
నమః శాంతాయ కృష్ణాయ నమస్తేఽద్భుతకర్మణే || 9 ||

అప్రాకృతశరీరాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః |
అనంతమూర్తయే నిత్యం అనంతశిరసే నమః || 10 ||

అనంతబాహవే శ్రీమన్ అనంతాయ నమో నమః |
సరీసృపగిరీశాయ పరబ్రహ్మన్ నమో నమః || 11 ||

ఇతి స్తుత్వా శ్రీనివాసం కమనీయకలేవరమ్ |
విరరామ మహారాజ రాజేంద్రో రణకోవిదః || 12 ||

స్తోత్రేణానేన సుప్రీతస్తోండమానకృతేన |
సంతుష్టః ప్రాహ గోవిందః శ్రీమంతం రాజసత్తమమ్ || 13 ||

శ్రీనివాస ఉవాచ |


రాజన్ అలమలం స్తోత్రం కృతం పరమపావనమ్ |
అనేన స్తవరాజేన మామర్చంతి యే జనాః || 14 ||

తేషాం తు మమ సాలోక్యం భవిష్యతి సంశయః || 15 ||

ఇతి శ్రీవేంకటాచలమాహాత్మ్యే తోండామనకృత శ్రీనివాసస్తుతిః సంపూర్ణం |