శ్రీ వేంకటేశ అష్టకం – Sri Venkatesha Ashtakam

వేంకటేశో వాసుదేవః ప్రద్యుమ్నోఽమితవిక్రమః |
సంకర్షణోఽనిరుద్ధశ్చ శేషాద్రిపతిరేవ || 1 ||

జనార్దనః పద్మనాభో వేంకటాచలవాసినః |
సృష్టికర్తా జగన్నాథో మాధవో భక్తవత్సలః || 2 ||

గోవిందో గోపతిః కృష్ణః కేశవో గరుడధ్వజః |
వరాహో వామనశ్చైవ నారాయణ అధోక్షజః || 3 ||

శ్రీధరః పుండరీకాక్షః సర్వదేవస్తుతో హరిః |
శ్రీనృసింహో మహాసింహః సూత్రాకారః పురాతనః || 4 ||

రమానాథో మహీభర్తా భూధరః పురుషోత్తమః |
చోళపుత్రప్రియః శాంతో బ్రహ్మాదీనాం వరప్రదః || 5 ||

శ్రీనిధిః సర్వభూతానాం భయకృద్భయనాశనః |
శ్రీరామో రామభద్రశ్చ భవబంధైకమోచకః || 6 ||

భూతావాసో గిరివాసః శ్రీనివాసః శ్రియః పతిః |
అచ్యుతానంత గోవిందో విష్ణుర్వేంకటనాయకః || 7 ||

సర్వదేవైకశరణం సర్వదేవైకదైవతమ్ |
సమస్తదేవకవచం సర్వదేవశిఖామణిః || 8 ||

ఇతీదం కీర్తితం యస్య విష్ణోరమితతేజసః |
త్రికాలే యః పఠేన్నిత్యం పాపం తస్య విద్యతే || 9 ||

రాజద్వారే పఠేద్ఘోరే సంగ్రామే రిపుసంకటే |
భూతసర్పపిశాచాదిభయం నాస్తి కదాచన || 10 ||

అపుత్రో లభతే పుత్రాన్ నిర్ధనో ధనవాన్ భవేత్ |
రోగార్తో ముచ్యతే రోగాద్బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్ || 11 ||

యద్యదిష్టతమం లోకే తత్తత్ప్రాప్నోత్యసంశయః |
ఐశ్వర్యం రాజసమ్మానం భుక్తిముక్తిఫలప్రదమ్ || 12 ||

విష్ణోర్లోకైకసోపానం సర్వదుఃఖైకనాశనమ్ |
సర్వైశ్వర్యప్రదం నౄణాం సర్వమంగళకారకమ్ || 13 ||

మాయావీ పరమానందం త్యక్త్వా వైకుంఠముత్తమమ్ |
స్వామిపుష్కరిణీతీరే రమయా సహ మోదతే || 14 ||

కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే |
శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః || 15 ||

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే బ్రహ్మనారదసంవాదే వేంకటగిరిమాహాత్మ్యే శ్రీ వేంకటేశ అష్టకమ్ సంపూర్ణం |