శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Stotram

<< శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతమ్

కమలాకుచచూచుకకుంకుమతో
నియతారుణితాతులనీలతనో |
కమలాయతలోచన లోకపతే
విజయీభవ వేంకటశైలపతే || 1 ||

సచతుర్ముఖషణ్ముఖపంచముఖ
ప్రముఖాఖిలదైవతమౌళిమణే |
శరణాగతవత్సల సారనిధే
పరిపాలయ మాం వృషశైలపతే || 2 ||

అతివేలతయా తవ దుర్విషహై-
-రనువేలకృతైరపరాధశతైః |
భరితం త్వరితం వృషశైలపతే
పరయా కృపయా పరిపాహి హరే || 3 ||

అధివేంకటశైలముదారమతే-
-ర్జనతాభిమతాధికదానరతాత్ |
పరదేవతయా గదితాన్నిగమైః
కమలాదయితాన్న పరం కలయే || 4 ||

కలవేణురవావశగోపవధూ-
-శతకోటివృతాత్స్మరకోటిసమాత్ |
ప్రతివల్లవికాభిమతాత్సుఖదాత్
వసుదేవసుతాన్న పరం కలయే || 5 ||

అభిరామగుణాకర దాశరథే
జగదేకధనుర్ధర ధీరమతే |
రఘునాయక రామ రమేశ విభో
వరదో భవ దేవ దయాజలధే || 6 ||

అవనీతనయా కమనీయకరం
రజనీకరచారుముఖాంబురుహమ్ |
రజనీచరరాజతమోమిహిరం
మహనీయమహం రఘురామమయే || 7 ||

సుముఖం సుహృదం సులభం సుఖదం
స్వనుజం చ సుకాయమమోఘశరమ్ |
అపహాయ రఘూద్వహమన్యమహం
న కథంచన కంచన జాతు భజే || 8 ||

వినా వేంకటేశం న నాథో న నాథః
సదా వేంకటేశం స్మరామి స్మరామి |
హరే వేంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద
ప్రియం వేంకటేశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ || 9 ||

అహం దూరతస్తే పదాంభోజయుగ్మ-
-ప్రణామేచ్ఛయాఽఽగత్య సేవాం కరోమి |
సకృత్సేవయా నిత్యసేవాఫలం త్వం
ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ ప్రభో వేంకటేశ || 10 ||

అజ్ఞానినా మయా దోషానశేషాన్విహితాన్ హరే |
క్షమస్వ త్వం క్షమస్వ త్వం శేషశైలశిఖామణే || 11 ||

ఇతి శ్రీవేంకటేశ స్తోత్రమ్ |

శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రపత్తి >>